circle-loader

Цей Публічний договір (оферта) розміщуєтся на офіційному Веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Група Компаній Інфлот Круїз Енд Феррі Україна» (далі за текстом – “Туроператор”) з метою укладання договору на туристичне обслуговування з будь-якими фізичними та юридичними особам, які мають намір придбати відповідно до умов цього договору (оферти) туристичний продукт, та відповідно до статтей 205, 633, 638-642 Цивільного кодексу України та статті 19-1 Закону України “Про туризм”.

1. Визначення Договору

1.1. Сторони дійшли згоди, що, якщо інше не обумовлено умовами цього Договору, для цілей цього Договору наведені нижче терміни, вжиті з заголовної літери, мають наступне значення:

1.1.1. “Акцепт Публічної договору (оферти)” означає те, що Турист уважно та попередньо ознайомився та беззастережно погодився з умовами цього Публічного договору (оферти) та Додатками.

1.1.2. “Ануляція” – відмова Туроператора або Туриста, зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку, від замовленого та/чи придбаного в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини.

1.1.3. “Вартість Турпродукту” – встановлена Туроператором та зафіксована в Додатку № 1 до цього Договору загальна вартість туристичних послуг відповідно до замовлення Туриста щодо надання туристичних послуг.

1.1.4. “Вартість Круїзу”– встановлена Морським перевізником вартість (ціна) Круїзу для одного Туриста (однієї людини), яка складається з Круїзного тарифу, портових зборів та інших обов’язкових платежів.

1.1.5. “Валютний курс Туроператора” – грошовий еквівалент в національній валюті України до 1 (одного) долара США або 1 (одного) Євро, який визначається Туроператором залежно від курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку, помножений на поправочний коефіцієнт, встановлений Туроператором і пов'язаний з витратами на проведення банківських операцій. Валютний курс Туроператора вказується на його Веб-сайті.

1.1.6. “Договір”– означає Договір на туристичне обслуговування, укладений між Туроператором та Туристом за допомогою Акцепту Публічного договору (оферти).

1.1.7. “Договір Круїзу” – договір, укладений між Морським перевізником та Туристом через Туроператора (від імені, в інтересах та за дорученням Туриста) щодо Круїзу, факт укладання якого підтверджується Квитком. Положення Договору Круїзу можуть бути викладені на веб-сайті Морського перевізника в якості публічної оферти, з якою Турист ознайомився та погодився до укладання цього Договору.

1.1.8. “Додаток”– додаток (додатки), доповнення та уточнення до Договору та/або Публічного договору (оферти), який належним чином узгоджений Сторонами та є невід'ємною частиною Договору. До Додатків відноситься Додаток № 1 “Турпродукт”, який містить вичерпну інформацію про Турпродукт, заброньований (замовленний) Туристом.

1.1.9. “Квиток” – викладений українською, російською або англійською мовами та оформлений Морським перевізником або Туроператором меморандум, ваучер, квиток, підтвердження бронювання або інший документ, який підтверджує факт укладання Договору Круїзу між Морським перевізником та Туристом через Туроператора та право Туриста на посадку на борт судна під час реєстрації на Круїз та містить основну інформацію щодо нього, в тому числі, але не виключно прізвище та ім’я Туриста (інших осіб, які його супроводжують), строк Круїзу, порти заходу судна, загальні умови розміщення, харчування та перебування на борту судна.

1.1.10. “Круїз” – перевезення Туриста та його багажу морем та/або внутрішніми водними шляхами з порту посадки на борт судна до порту остаточної висадки Туриста за певною програмою і з наданням пов'язаних з цим послуг.

1.1.11. “Круїзний тариф” – встановлена Морським перевізником вартість (ціна) Круїзу для одного Туриста (однієї людини) без врахування портових зборів та інших обов’язкових платежів.

1.1.12. “Морський перевізник” – Партнер Туроператора, який організовує та фактично здійснює Круїз.

1.1.13. “Партнери Туроператора” – господарюючі суб'єкти, що здійснюють безпосереднє надання Туристу туристичних послуг (в т.ч. Морські перевізники, авіакомпанії, туристичні компанії в країні перебування, готелі, страхові компанії, тощо).

1.1.14. “Публічний договір (оферта)” – пропозиція невизначенному колу осіб укласти на умовах, викладених в ньому, Договір щодо Турпродукту, інформація про який наведена на Веб-сайті.

1.1.15. “Веб-сайт” – веб-сайт Туроператора, а саме www.inflotcruises.com.

1.1.16. “Турист” – фізична або юридична особа, зазначена в якості особи, яка або від імені якої направлено на адресу Туроператора замовлення Турпродукту та було здійснено оплату Турпродукту повністю або частково.

1.1.17. “Турпродукт”– туристичний продукт, тобто комплекс туристичних послуг, який було обрано та замовлено Туристом на Веб-сайті шляхом заповнення у режимі он-лайн електронної форми або іншим способом через Туроператора, та в подальшому підтверджено та/або заброньовано Туроператором відповідно до замовлення Туриста. Опис Турпродукта та інша інформація щодо нього наводиться у Додатку № 1 “Турпродукт” до Договору, та включає серед іншого Круїз.

1.1.18. “Сторона” або “Сторони” – означає сторону або сторін в Договорі, а саме Туроператора або Туриста, якщо термін використовується в однині, та обох з них, якщо термін використовується в множині.

2. АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

2.1. Турист самостійно здійснює вибір Турпродукту.

2.2. На підставі здійсненого вибору Турист заповнює в режимі он-лайн електронну форму з зазначенням, серед іншого, Турпродукту, свого прізвища, ім’я та по батькові, номеру телефона та електронної пошти. Турист гарантує надання повної та достовірної інформації, яка необхідна для належного заповнення та відправлення електроної форми, та несе за це відповідальність.2.3. За результатами заповнення електронної форми та ознайомлення з умовами цього Договору Турист відправляє своє замовлення Турпродукту Туроператору, який перевіряє наявність свободних місць за обраним Туристом Турпродуктом та можливість продажу Турпродукту Туристу на момент отримання замовлення та підтверджує або бронює це замовлення на короткий строк, про що повідомляє Туриста на зазначену ним під час розміщення замовлення адресу електронної пошти. Разом з підтвердженням / бронюванням Турпродукту Туроператор надсилає на адресу Туриста електронну копію цього Договору.

2.4. Турист погоджується з тим, що він здійснює Акцепт Публічного договору (оферти) в той момент, коли він оплачує підтверджений / заброньований Туроператором за його замовленням Турпродукт відповідно до умов, викладених на Веб-сайті (незалежно від того, чи була здійснена ця оплата повністю або частково).

2.5. Договір між Туристом та Туроператором вважається укладеним з моменту Акцепту Публічного договору (оферти).

2.6. За необхідності та на письмову вимогу Туриста Туроператор зобов’язується оформити цей Договір на умовах Публічного договору (оферти) в письмовій формі.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За умовами цього Договору Туроператор зобов'язується забезпечити надання Туристу Турпродукту з переліком туристичних послуг, визначених в Додатку № 1 “Турпродукт” до Договору, а Турист зобов’язується прийняти ці послуги та оплатити їх відповідно до Договору.

3.2. Додаток № 1 “Турпродукт” до цього Договору, погоджений між Сторонами Договору та містить, серед іншого, наступну інформацію:

3.2.1. Короткий опис Турпродукта, який за змістом є програмою туристичного обслуговування;

3.2.2. Строк перебування Туриста у місті (місцях) надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;

3.2.3. Коротка характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення (їх вид та категорія) в межах надання туристичних послуг за цим Договором, а також дата, час і місце відправлення та повернення;

3.2.4. Готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, види і способи харчування в готелі, а також строк і порядок оплати готельного обслуговування;

3.2.5. Опис Круїзу (порти заходу, час та місце відправлення та повернення з цих портів, категорія каюти та види і способи харчування на судні);

3.2.6. Види екскурсійного обслуговування та інші послуги, якщо вони включені до вартості Турпродукту;

3.2.7. Місцезнаходження та реквізити Морського перевізника та інших суб’єктів туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до Турпродукту;

3.2.8. Страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування Туриста за його бажанням, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг – у випадку, якщо Туроператор забезпечує організацію страхування Туриста на його прохання;

3.2.9. Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там.

3.3. Надання туристичних послуг за цим Договором не є груповим та їх надання не залежить від формування якої-небудь групи туристів.


3.4. Відповідно до цього Договору Туроператор може виступати посередником між Туристом та транспортними, страховими компаніями, Морськими перевізниками та іншими суб'єктами туристичної діяльності, які вказані в Додатку № 1 “Турпродукт”.

3.5. Відповідно до даного Договора Туроператор від власного імені може надавати консультаційно-інформаційні послуги з підбору та бронюванню Турпродукту для Туриста.

3.6. Даний Договір за своїм змістом є змішаним відповідно до ч. 2 ст. 628 Цивільного кодексу України.

4. ВАРТІСТЬ ТУРПРОДУКТУ (ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ), ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ КРУЇЗУ, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК (ФОРМА) ОПЛАТИ, ЗМІНИ В БРОНЮВАННІ І ШТРАФНІ САНКЦІЇ

4.1. Туроператор та Турист дійшли згоди, що цей розділ визначає умови бронювання і внесення змін в підтверджене бронювання Круїзу, строки передоплати Круїзу, яка складає певний відсоток від Вартості Круїзу (надалі за текстом - «Депозит»), оплати повної Вартості Круїзу, та штрафні санкції Морського перевізника (круїзної компанії) при замовленні Круїзу Туристом через Туроператора.

4.2. На підставі запиту Туриста Туроператор здійснює попереднє бронювання Круїзу, тобто попереднє резервування на певний строк Вартості Круїзу та вільної каюти (надалі за текстом «Опція»). Опція дозволяє зарезервувати наявність і Вартість Круїзу в обраній категорії каюти на обмежений період часу. Туроператор направляє Туристу підтвердження Опції із зазначенням актуальних термінів оплати, Ануляції і розмірів штрафних санкцій по заброньованому Турпродукту. Термін дії такої Опції встановлюється Морським перевізником і повідомляється Туристу Туроператором в письмовому (електронному) вигляді.

4.3. Для підтвердження бронювання Круїзу:

4.3.1. Туроператор надає Туристу Додаток № 1 «Турпродукт» до Договору, з зазначенням актуальних термінів оплати, Ануляції і розмірів штрафних санкцій по заброньованому Турпродукту, а також виставляє рахунок на оплату Вартості Круїзу;

4.3.2. Турист надає Туроператору підписаний Додаток № 1 «Турпродукт», де вказуються необхідні дані всіх Туристів: прізвище та ім'я в латинській транскрипції згідно написання в закордонному паспорті, дати народження, номера закордонних паспортів та інші деталі згідно з формою Додатка № 1;

4.3.3. Вартість Турпродукту, що підлягає оплаті Туроператору, визначена в Додатку № 1 “Турпродукт” в національній валюті .

4.3.4. Турист оплачує Депозит або повну Вартість Круїзу на підставі Договору.

4.4. Після отримання оплати від Туриста Туроператор направляє Туристу підтвердження бронювання.

4.5. Туроператор встановлює строки оплати та Ануляції Круїзу з урахуванням часу на банківські операції в Україні.

4.6. Турист зобов’язується оплатити Туроператору повну Вартість Круїзу в строки, зазначені в Додатку № 1.

4.7. Строк оплати Туристом Депозиту становить 24 години після підтвердження Туроператором Опції, якщо інший строк не погоджений Сторонами.

4.8. Надання Квитка Туристу Туроператором (Морським перевізником) здійснюється за умови повної оплати Вартості Круїзу Туристом. Звичайний термін надання Квитка Туристу становить від 2 тижнів до 2 днів до початку Круїзу. Цей термін може відрізнятися в залежності від Морського перевізника.

4.9. У випадку, якщо Турист бажає анулювати Круїз з якої-небудь причини, то Туристу необхідно направити письмову заяву про це Туроператору. Круїз може бути анульованим тільки з моменту отримання Туроператором письмового повідомлення про Ануляцію від Туриста. У залежності від термінів Ануляції, Морського перевізника Туроператором будуть накладені відповідні штрафні санкції.

4.10. Якщо Турист хоче внести які-небудь зміни в бронювання, Турист зобов'язується направити письмове звернення Туроператору із зазначенням запитуваних змін, а також прізвища та імені Туриста.

4.11. У разі зміни бронювання та/або Ануляції Круїзу Туристом Турист зобов’язується оплатити Туроператору збори та штрафні санкції від Вартості Круїзу відповідно до умов Морського перевізника.

4.12. У разі якщо повна оплата Вартості Круїзу не надійде у зазначений термін у повному обсязі, бронювання буде вважатися анульованим з вини Туриста, у зв'язку з чим будуть накладені відповідні штрафні санкції.

4.13. Повернення коштів за авіаквиток, за умови включення вартості авіаперельоту регулярним рейсом в Турпродукт, здійснюється за правилами, передбаченими авіаперевізником або Партнером Туроператора, який забезпечує надання послуги авіаперельоту.

4.14. Повернення коштів за розміщення, за умови включення в Турпродукт розміщення в готелі, пансіоні, хостелі і т.і. здійснюється за правилами (умовами), передбаченими Партнером Туроператора, який забезпечує надання послуг розміщення.

4.15. Термін повернення Туроператором коштів Туристу після Ануляції Круїзу становить не менше 100 днів. Туроператор зобов'язується сприяти в отриманні повернення коштів якнайскоріше шляхом переговорів з Морським перевізникам, однак не гарантує, що зможе забезпечити повернення коштів раніше, ніж через 100 днів після здійснення Ануляції Круїзу.

4.16. У разі Ануляції Договору повернення грошових коштів Турагентом Туристу здійснюється відповідно до цього Договору в національній валюті України за Валютним курсом Туроператора на день виставлення рахунку.
4.17. Якщо по існуючому бронюванню Турист запитує у Туроператора підвищення категорії каюти, то даний запит Туроператор направляє на розгляд Морському перевізнику. Туроператор сприятиме в отриманні позитивної відповіді від Морського перевізника, однак не гарантує забезпечення бажаного результату для Туриста.

4.18. Зміна підтвердженого бронювання з метою отримання спецпропозиції, діючої на момент зміни, неможлива. Всі спеціальні пропозиції діють тільки на нові бронювання.

4.19. Вищенаведений порядок бронювання визначає загальну послідовність дій, яка стосується бронювання, оплати Вартості Круїзу і штрафних санкцій. Особливі умови Морських перевізників наводяться в підтвердженні Опції, бронювання, а також в Додатку № 1 до Договору на туристичне обслуговування.

4.20. Вартість Турпродукту, що підлягає оплаті Туроператору, визначена в Додатку № 1 “Турпродукт” в іноземній валюті, а також в її еквіваленті в національній валюті України, розрахованому із застосуванням Валютного курсу Туроператора на день виставлення рахунку.

4.21. Оплата Турпродукту здійснюється Туристом на підставі виставленого рахунку у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Туроператора в день виставлення рахунку. У випадку прострочення сплати рахунку в повній мірі або частково, вартість Турпродукту підлягає перерахунку відповідно до цього розділу повністю або в частині, яка залишалася несплаченою.

4.22. Моментом оплати рахунку є зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Туроператора. При цьому ризики затримки у здійсненні банківських операцій і пов'язану з цим курсову різницю у разі зміни валютних курсів оплачує Турист. За рахунок Туриста здійснюється оплата витрат (комісій) за банківськими операціями.

4.23. У разі збільшення Туроператором вартості Турпродукту з підстав, зазначених у цьому Договорі або діючому законодавстві України, Туроператор протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання інформації про необхідність такого збільшення письмово, в тому числі за допомогою електронної пошти або факсу повідомляє Туриста про підвищення вартості Турпродукту. У разі згоди Туриста на внесення змін до Договору, Туроператор вносить відповідні зміни і Турист зобов'язаний здійснити доплату, пов'язану з таким підвищенням у строки, зазначені в рахунку, виставленому Туроператором.

4.24. Несвоєчасна, неповна або неправильна оплата Туристом вартості Турпродукту або його частини відповідно до умов даного Договору знімає з Туроператора відповідальність, пов'язану з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за Договором. У такому випадку Туроператор має право анулювати надання послуг, які входять до складу Турпродукту, з відшкодуванням Туроператору фактично здійснених ним витрат, пов'язаних з Ануляцією замовленого Турпродукту або його частини, а також з утриманням штрафних санкцій, передбачених Договором та Додатками до нього, вартості страховки, візового (консульського) збору та окремих категорій авіаквитків. З моменту направлення Ануляції Туроператором Турист несе відповідальність за розірвання (відмову) від виконання зобов'язань за цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТУРИСТА

5.1.1. Турист має право:

5.1.1.1. На необхідну та достовірну інформацію про правила вїзду в та виїзду з країни тимчасового перебування та перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки історії, природи, культури та інші об'єкти туристичного демонстрування, які знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища та іншу інформацію відповідно до законодавства України;

5.1.1.2. На інформацію про наявність у Туроператора необхідних дозволів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

5.1.1.3. На інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Туроператора у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою;

5.1.1.4. На належне виконання цього Договору Туроператором.

5.1.2. Турист зобов’язаний:

5.1.2.1. Повідомляти Туроператору достовірну інформацію про себе та осіб, які подорожують з ним, в тому числі прізвище, ім’я та по батькові, контанкті номери телефонів, електронную пошту, адресу проживання, інформацію про контактну особу (осіб) для зв’язку у надзвичайній ситуації;5.1.2.2. Бути завчасно та в повній мірі ознайомленим з та виконувати положення цього Договору, правила (умови) організації та проведення Круїзу Морським перевізником та надання інших туристичних послуг Партнерами Туроператора, а також дотримуватись цих правил;

5.1.2.3. Сплачувати вартість Турпродукту відповідно до умов цього Договору, а також будь-яких інших платежів, які підлягають оплаті на борту судна під час Круїзу (в т.ч. сервісний збір, оплата додаткових послуг та інш.);

5.1.2.4. Своєчасно та в повному обсязі надавати Туроператору документи, необхідні для оформлення Турпродукту;

5.1.2.5. У разі виклику Туриста або осіб, які з ним подорожують, в консульську установа іноземної держави для проведення особистої співбесіди з метою отримання в'їзної візи, прибути до такої установи за власний рахунок і у встановлений час;

5.1.2.6. Отримати під розпис і перевірити наявність і правильність заповнення документів, необхідних для здійснення туристичної поїздки, і негайно повідомити Туроператора про виявлені в них недоліки (неточності, помилки);

5.1.2.7. Прибути до місця відправлення транспортного засобу (наземного, повітряного, морського) не пізніше ніж за 2 години з метою реєстрації;

5.1.3. Крім цього Турист зобов'язується:

5.1.3.1. надати Туроператору всі необхідні для замовлення та бронювання Турпродукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників;

5.1.3.2. не порушувати права та інтереси третіх осіб, вимоги законодавства, які діють на території країни перебування;

5.1.3.3. виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

5.1.3.4. поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

5.1.3.5. бережно ставитися до довкілля, об'єктів природи і культурної спадщини в країні (місцевості) перебування;

5.1.3.6. обов'язково довести до відома Туроператора через повідомлення на його електронну адресу або під час замовлення Турпродукту та в будь-якому разі до Акцепту Публічного договору (оферти) всю інформацію, яка надасть Туроператору можливість об'єктивно виявити протипоказання до отримання окремих видів туристичних послуг, і Турпродукту в цілому, включаючи, але не обмежуючись: про наявність різного роду захворювань, наявності вагітності і його терміну, фактах перебування на обліку в психоневрологічному або наркологічному диспансерах, інших обставин щодо стану здоров'я. У разі неподання такої інформації Туроператору до моменту укладення даного Договору Турист несе особисту відповідальність за зміну стану здоров'я та/або настання летального наслідку з ряду причин, в тому числі, але не виключно, через зміну кліматичних умов, особливостей національної кухні країн перебування, погодних умов та інших причин;

5.1.3.7. відшкодувати Туроператору збитки, завдані йому неправомірними діями Туриста;

5.1.3.8. під час поїздок до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду до цих країн самостійно зробити необхідні щеплення та вакцинації, отримати документи про проведення таких щеплень та вакцинацій;

5.1.3.9. при поверненні з Круїзу Турист, зобов'язаний, в разі необхідності, передати свій закордонний паспорт громадянина України до відповідної дипломатичної або консульської установи іноземної держави для контролю повернення особисто або за посередництва Туроператора.

5.2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТУРОПЕРАТОРА

5.2.1. Туроператор має право:

5.2.1.1. У разі непередбаченого зростання транспортних тарифів, зміни законодавства в країні (місці) тимчасового перебування Туриста (в т.ч. зміни правил в'їзду і перебування), що відбулися після укладання цього Договору, в односторонньому порядку змінити вартість Турпродукту відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм»;

5.2.1.2. У разі виникнення, з незалежних від Туроператора причин та обставин (у тому числі, але не виключно в результаті дій капітана судна, який здійснює повний контроль і управління судном, у зв'язку з чим капітан має право: слідувати без лоцмана; буксирувати і надавати допомогу іншим судам в будь-якій ситуації на свій розсуд; відхилятися від початкового маршруту; заходити в будь-який порт незалежно від того передбачений він маршрутом чи ні; прийняти рішення про часткову зміну маршруту Круїзу в разі появи загрози безпеці пасажирів; відмовити пасажиру у посадці на судно або перервати його подорож в найближчому порту, якщо внаслідок поведінки пасажира створюється загроза для життя і здоров'я інших пасажирів тощо), які не дозволяють належно виконати свої зобов'язання по реалізації Турпродукту, забезпечити за погодженням з Туристом та Партнером Туроператора заміну пропонованих туристичних послуг, в тому числі місць розміщення (каюти, готелі) із збереженням класу послуг (категорії, зірковості) або з наданням послуг більш високого класу (категорії, зірковості);

5.2.1.3. При невиконанні Туристом будь-якого з грошових зобов'язань, передбачених цим Договором, Туроператор має право в односторонньому порядку та без попереднього повідомлення Туриста відмовити йому у наданні заброньованого Турпродукту та/або змінити його споживчі властивості, та/або призупинити надання послуг, передбачених заявкою на бронювання Круїзу, підтвердженої Туроператором раніше. Понесені Туристом збитки, пов'язані з виконанням Туроператором умов цього Договору, Туроператором не відшкодовуються, і Турист несе щодо них самостійну майнову відповідальність;

5.2.1.4. У разі односторонньої відмови Туриста від поїздки утримати на свою користь, обумовлену в Додатку № 1 суму як компенсацію за виконану роботу;

5.2.1.5. Своєчасно отримати від Туриста необхідну, коректну та повну інформацію персонального характеру з метою проведення належної підготовки реалізації Турпродукту. Відмова Туриста у своєчасному і повному наданні необхідних документів та інформації, в тому числі для консульської установи, є відмовою від замовленого або придбаного у Туроператора Турпродукту або його частини з наслідками передбаченими цим Договором;

5.2.1.6. Подавати документи на анулювання виданих Туристу туристичних віз/дозволів на в'їзд на територію іноземних держав у разі, якщо реалізація Турпродукту не відбулася через відмову Туриста від туристичних послуг або з інших об'єктивних причин;

5.2.1.7. На будь-які зміни тривалості маршруту та інших параметрів туристичних послуг, які входять в Турпродукт, якщо це пов'язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;

5.2.1.8. Відмовитися від виконання Договору без відшкодування будь-кому збитків у випадках:

5.2.1.8.1. Виникнення форс-мажорних обставин, при яких реалізація Турпродукту буде неможливою або буде результатом дій, яких Туроператор та інші суб'єкти туристичної діяльності, що надають туристичні послуги в межах Турпродукту, не могли передбачити;

5.2.1.8.2. Відмови консульської/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу візи/дозволу на в'їзд на її територію. В цьому випадку повернення грошових коштів буде відбуватися в порядку, передбаченому у разі Ануляції Договору.

5.2.2. Істотною умовою цього договору є право Туроператора за погодженням з Туристом вносити зміни в програму подорожі, не змінюючи якість і кількість пропонованих послуг, у тому числі Туроператор вправі, у разі неможливості надання Туристам раніше підтвердженої каюти, надати розміщення в іншій каюті, що має рівну або більш високу категорію цінового і (або) сервісного обслуговування; змінювати час відправлення і прибуття круїзного судна, розклад подорожі, порти заходу круїзного судна. Загальна ціна Турпродукту при цьому не переглядається.

5.2.3. Туроператор зобов’язаний:

5.2.3.1. Своєчасно надавати Туристу електронною поштою або шляхом розміщення інформації на своєму Веб-сайті необхідну інформацію, зокрема:

5.2.3.1.1. зміни тарифів на транспортні послуги, встановлення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміна курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість Турпродукту;

5.2.3.1.2. зміни порядку перевезення туристів, зміна цін на авіаквитки авіакомпанією, дату, з якої починають діяти нові ціни. У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Туриста електронною поштою або іншими засобами зв'язку.

5.2.3.2. Своєчасно інформувати Туриста про зміну контактних телефонів, телефаксів та адрес електронної пошти, банківських реквізитів, юридичної та/або фактичної адреси Туроператора, даних уповноваженої особи і т.п.

5.2.3.3. На письмову вимогу Туриста надавати йому необхідну для виконання зобов'язань за цим Договором документи та інформацію.

5.2.3.4. У разі зміни вартості Турпродукту, а також його умов, Туроператор зобов'язаний негайно проінформувати Туриста про ці обставини.

5.2.3.5. За дорученням Туриста надавати послуги щодо сприяння укладення з Туристом договорів медичного страхування та страхування від невиїзду.

5.2.3.6. Отримати необхідні сертифікати, дозволи та ліцензії, які необхідні для організації продажу Турпродукту, відповідати всім іншим вимогам, встановленим законодавством України для суб'єктів туристської діяльності.

5.2.3.7. У випадку відмови Туриста від цього Договору повернути йому грошові кошти відповідно до цього Договору у строк, що не перевищує 180 (Сто вісімдесят) робочих днів.

6. Заяви та запевнення сторін

6.1. Туроператор при цьому повідомляє, що фінансове забезпечення надано йому Акціонерним товариством «БАНК ШНВУСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ », код ЄДРПОУ 33695095, юридична та поштова адреса якого: Україна, 04119, м. Київ, вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, код банку 380281. Строк дії фінансового забезпечення з 18 (вісімнадцятого) березня 2021 до 19 (дев’ятнадцяте) березня 2026 року включно. Сума фінансового забезпечення складає 20 000,00 (двадцять тисяч) Євро 00 євроцентів.

6.2. Сума погодженої між Сторонами Договору компенсації відповідно до ч. 11 ст. 20 Закону України “Про туризм” складає 200 (двісті) гривень.

6.3. Укладанням цього Договору Туроператор підтверджує наявність у нього сертифікатів, дозволів і ліцензій на здійснення туристичної діяльності в Україні і прийняття на себе всієї, в тому числі, майнової відповідальності у разі їх відсутності, закінчення терміну дії або невідповідності чинному законодавству.

6.4. Укладанням цього Договору Турист підтверджує, що

6.4.1. Він до укладання Договору ознайомився к положеннями Публічного договору (оферти) та погодився з ними (акцептував) на умовах, викладених в ньому, та відповідно до діючого законодавства України;

6.4.2. Він отримав від Туроператора і до укладання цього Договору інформацію відповідно до ст. 19-1 Закону України “Про туризм” та Закону України “Про захист прав споживачів”, в тому числі про обставини, які перешкоджають можливості користування Турпродуктом. Будь-які заперечення та/або зауваження щодо наданої інформації у Туриста відсутні;

6.4.3. Він має належний обсяг цивільної дієздатності на укладання цього Договору та належним чином та відповідно до законодавства України уповноважений діяти від імені всіх інших Туристів, які згадані в преамбулі цього Договору і будуть його супроводжувати під час використання Турпродукту (Круїзу);

6.4.4. Рівень його знань англійської мови достатній для того, щоб ознайомитись з правилами організації та проведення Круїзу, викладені у Квитку та офіційній веб-сторінці Морського перевізника, та умовами надання інших туристичних послуг за межами України, які надаються іншими Партнерами Туроператора та включені до Турпродукту;

6.4.5. Він ознайомився з усіма умовами Договору Круїзу та погоджується їх виконувати;

6.4.6. Інформація, зазначена ним під час бронювання Турпродукту на Веб-сайті, повна та достовірна, в тому числі щодо номерів телефонів та електронної пошти.

7. Особливі умови щодо Круїзу

7.1. Загальні умови

Умови даного розділу відносяться до регулювання відносин між Туристом, Туроператором і Морським перевізником щодо Круїзу, який організовується Морським перевізником на підставі його умов та політики і замовляється Туроператором в інтересах і за дорученням Туриста на підставі цього Договору.

Підтвердженням укладання Договору Круїзу між Морським перевізником та Туристом є виданий Туристу Квиток.

З урахуванням того, що Круїз тягне за собою певні ризики, пов'язані в першу чергу з перевезенням морем (внутрішніми водними путями), і може включати в себе планові заходи судна в порти різних держав, які мають свої національні імміграційні, митні, санітарні та інші вимоги, а також в метою забезпечення безпеки як самого Туриста, так і інших пасажирів і судна в цілому, Турист бере до уваги і укладання цього Договору погоджується з умовами даного розділу щодо Круїзу.

Окрім того, Турист приймає і погоджується з тим, що проведення Круїзу може бути перенесено по строкам або скасовано Морським перевізником відповідно до умов Морського перевізника. Туроператор при цьому зобов’язується сприяти Туристу у мінімізації його витрат, пов’язаних з перенесенням або скасуванням Круїзу, але не гарантує, що зможе досягнути бажаного для Туриста результату, та не несе за це відповідальності.

7.2. Право

Правовідносини, які виникають щодо замовлення за дорученням Туриста Круїзу та його використання, регулюються положенням цього розділу Договору та правилами, які розміщенні на англійській мові на офіційному веб-сайті Морського перевізника, зазначеному в Білеті та/або Додатку № 1 “Турпродукт” Договору.

Турист підтверджує факт того, що він до укладання цього Договору належним чином ознайомлений з Договором Круїзу, правилами Морського перевізника, згоден з ними та зобов’язується їх виконувати в повній мірі.

Сторони дійшли згоди, що у випадку будь-якого спору щодо застосування положень цього розділу Договору або правил Морського перевізника, останні мають переважне значення та підлягають застосуванню.

7.3. Вартість Круїзу

Вартість Круїзу включає проживання, харчування (за винятком алкогольних, та деяких безалкогольних напоїв та сигар), розваги на борту, за які не стягується додаткова плата Морським перевізником, транспортування багажу з круїзного терміналу в каюту в портах посадки і з каюти в круїзний термінал в портах висадки, обслуговування в каютах. У деяких випадках, залежно від Круїзу і на розсуд Морського перевізника вартість Круїзу може включати подарунки, спеціальні заходи на березі, безкоштовні напої, портові збори. Вартість Круїзу не включає вартість авіаквитків, проживання в готелі до або після круїзу, трансферти, екскурсії та харчування на березі (в портах заходу судна), страховку, гру в казино (за наявності), послуги пральні та хімчистки, покупки в магазинах на борту судна, догляд за дитиною і будь-які інші послуги і предмети особистого користування, як наприклад, масаж, спа-процедури, перукарня, манікюр і фотосесії.

Турист розуміє і погоджується з тим, що вартість Круїзу може бути змінена Морським перевізником у разі збільшення собівартість перевезення, істотного збільшення операційних витрат (у тому числі вартості бункерування судна) або зборів за певні послуги (наприклад, портові збори або екстраординарні податки).

7.4. Прибуття на судно

Турист повинен прибути на пірс Морського перевізника в первісному пункті посадки на борт судна щонайменше за 2 (дві) години до призначеного часу відправлення, зазначеного в Квитку, щоб мати достатньо часу для перевірки багажу, квитка (ваучера) та оформлення інших необхідних документів.

7.5. Документи при посадці

У момент посадки на борт судна Турист несе відповідальність за наявність у нього всіх необхідних для Круїзу медичних щеплень та документів, у тому числі квитка (ваучера), дійсних паспортів, віз, медичних карток, а також будь-яких інших проїзних і медичних документів, які необхідні для запланованих портів заходу судна і висадки з нього. Всі ці документи повинні бути з Туристом протягом усього Круїзу. Якщо з вини Туриста він не зможе отримати або мати такі документи, такому Туристу з боку Морського перевізника може бути відмовлено в посадці на борт судна і проживанні або Турист може бути висаджений на протязі рейсу, і ні Морський перевізник, ні Туроператор в такому разі не будуть нести будь-яку відповідальність перед Туристом за відмову у посадці на борт судна або висадку, у тому числі щодо повернення сплачених ним коштів. В обов'язки Туриста входить визначення переліку документів і медичних щеплень, які можуть бути необхідні у всіх запланованих портах заходу судна. У цьому випадку ні Морський перевізник, ні Туроператор не зобов'язані надавати таку інформацію Туристу, а у випадку, якщо така інформація ними буде надана (без гарантії того, що така інформація правильна, актуальна і достовірна), Турист все ж не позбавляється обов'язку провести належну перевірку даної інформації з відповідними органами державної влади.

7.6. Багаж

Кількість багажу, яке дозволяється Туристу взяти з собою на борт судна, становить не більше ніж 2 поклажі в межах20 кгкожна.Кожному дорослому Пасажиру дозволяється реєструвати або перевозити на борту судна особисті речі, які дійсно необхідні під час Круїзу, включаючи валізи, дорожні скрині, саквояжі, ранці, сумки, вішалки з одягом, предмети особистої гігієни та подібні до них речі.

За жодних обставин Пасажир не має права реєструвати, провозити на борту судна або в рамках наземної частини Турпродукту, будь-які незаконні психотропні засоби, піротехнічні вироби, живих тварин, зброю, вогнепальну зброю, вибухові або інші небезпечні матеріали, або будь-які інші предмети, заборонені діючим законодавством або політикою Морського перевізника. Морський перевізник зберігає за собою право відмовити Пасажиру перевозити на борту судна або іншого транспортного засобу будь-які предмети, які Перевізник вважає неприйнятними. Турист зобов'язаний самостійно розмістити багажні бірки на валізах в день посадки, чітко вказуючи номер каюти на бірці, щоб уникнути затримок у доставці багажу в каюту.

У випадку, якщо Турист здійсним замовленя “гарантійної каюти” та в його Квитку не було зазначено номер каюти, на багажній бірці вказується абревіатура "GTY" або інше слово відповідно до умов Морського перевізника.
Залежно від Круїзу і його умов Морським перевізником можуть бути встановлені й інші вимоги, зазначенні в Договорі Круїзу, щодо багажу Туриста.

У разі втрати і пошкодження багажу, Турист зобов'язаний негайно після виявлення такої втрати чи пошкодження письмово повідомити про це Морського перевізника.

Примітка. Ці положення щодо багажу не поширюються на багаж під час авіапереліту до порту посадки на судно або з порту висадки з судна, оскільки ці вимоги встановлюються авіакомпаніями окремо.

7.7. Дотримання національних законів

На Туриста покладається зобов'язання дотримуватися і виконувати без затримки всі вимоги імміграційних, портових, митних органів влади, а також органів охорони здоров'я та внутрішніх справ, включаючи законодавство будь-якої держави-перебування Туриста. Ні Морський перевізник, ні Туроператор не несуть відповідальності за дотримання Туристом даних вимог або за їх порушення. Турист повинен відшкодувати Морському перевізнику будь-які витрати, які можуть виникнути у зв'язку з цими обставинами.

У випадку, якщо органи державної влади в запланованому порту заходу відмовлять Туристу в посадці, сходженні не беріг або висадці з судна з причини особливостей і змісту його паспорта, візи або з якої-небудь іншої причини, Турист розуміє, що йому / їй не буде дозволено здійснити посадку на борту судна, висадку або зійти на берег в цій країні. Турист погоджується, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не є відповідальними у випадках, якщо Турист не зміг сісти на судно за розкладом, якщо Турист висаджений з судна протягом рейсу або від Туриста вимагається знаходження на борту судна протягом усього заходу в порт. Турист приймає і погоджується з тим, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести відповідальність перед Туристом у випадку настання таких обставин.

7.8. Контактна інформація
У разі необхідності і до посадки на борт судна Турист надасть Морському перевізнику необхідну контактну інформацію, яка, серед іншого, може включати наступне: повне ім'я Туриста, номер паспорта, адреса проживання, дата народження, номер телефону (мобільний і міський), електронна адреса, контактна особа при надзвичайних обставинах (включаючи адресу проживання/місцезнаходження даної особи, його/її контактні номери телефонів, електронна адреса), з яким Морський перевізник повинен мати можливість зв'язатися в будь-який час дня. При цьому Турист погоджується з тим, що в разі ненадання такої інформації, йому/їй може бути відмовлено в посадці на борт судна, а у випадку, якщо Морський перевізник визначить, що надана інформація некоректна, Турист може бути висаджений з судна. У цьому випадку ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести будь-яку відповідальність перед Туристом, в тому числі щодо повернення сплачених ним коштів у повному обсязі або частково.

7.9. У певних випадках законодавство окремих держав може забороняти посадку на борт судна або висадку з судна в будь-якому порту, крім тих, які включені в список планових заходів судна. У цьому випадку тільки ті пасажири, яким необхідно надання термінової медичної допомоги, зможуть бути висаджені або посаджені на борт судна у позапланових портах заходу судна. Якщо позапланова посадка (висадка) пасажирів дозволена для пасажирів з метою надання термінової медичної допомоги, такі пасажири можуть понести додаткові витрати, пов'язані з покриттям будь-яких штрафних санкцій, які будуть покладені на Морського перевізника, а також інші додаткові витрати.

7.10. Мова на судні

Офіційною мовою на судні є англійська. Тому Турист розуміє і погоджується з тим, що для комфортної подорожі від нього вимагаються мінімальні знання даної мови для спілкування зі співробітниками Морського перевізника на судні і розуміння оголошень по судну, які можуть бути як в усній, так і письмовій формі.

7.11. Правила на судні

Турист зобов'язується дотримуватися всіх правил і інструкції Морського перевізника на судні, а також накази і вказівки капітана і офіцерів судна, у тому числі щодо питань безпеки на судні, способів оплати протягом і по завершенню Круїзу, куріння на борту, форми одягу, необхідної для відвідування окремих приміщень на судні, вживання алкоголю, збору на обслуговування і чайових, електрики на борту судна, збереження цінних речей, Інтернету, телефонного зв'язку та іншого на судні. Морський перевізник, капітан та офіцери судна мають право використання розумних засобів забезпечення виконання законів і розпоряджень, які можуть включати в тому числі зняття Туриста з судна. Морський перевізник і капітан мають право відмовити в посадці на борт судна або зняти Туриста з судна по будь-якої причини. У цьому випадку Морський перевізник і Туроператор не будуть зобов'язані повернути частину сплачених коштів або нести відповідальність якимось іншим чином. Морський перевізник, капітан та офіцери судна, на їх розсуд і з метою забезпечення безпеки Туриста, пасажирів і судна в цілому, залишають за собою право провести обшук Туриста або його каюти та зберегти докази будь-якого зафіксованого інциденту з тим, щоб дотриматись вимог законодавства і провести необхідне розслідування на борту судна Морського перевізника. Турист погоджується з будь-яким таким обшуком і розслідуванням незважаючи на те, чи буде воно проводитися органами державної влади або на вимогу капітана і офіцерів судна.

Турист зобов'язаний протягом всього перебування на борту судна брати участь у всіх навчально-тренувальних заняттях, які є обов'язковими відповідно до застосовного права та/або встановлені Морським перевізником з метою забезпечення безпеки Туриста, пасажирів і судна в цілому. Турист розуміє, що в разі не прийняття участі в таких заходах, він може бути висаджений з судна без покладання будь-якої відповідальності на Морського перевізника або Туроператора.

7.12. Тварини і птахи

Знаходження та перевезення на судні тварин і птахів забороняється крім випадків, прямо передбачених умовами Морського перевізника.

7.13. Фото/відео

Морський перевізник має право використання зроблені на борту судна або іншим чином під час Круїзу фотографії або відео за участю Туриста в маркетингових або інших рекламних цілях, якщо тільки Турист до посадки на борт судна спеціально не звернувся в письмовій формі до Морського перевізника з проханням не використовувати його (її) зображення для таких цілей.

7.14. Особливі дієти та побажання

Морський перевізник буде прагнути, але не гарантує, що зможе задовольнити всі виниклі у Туриста на судні побажання щодо дієти або чогось ще.

7.15. Незалежні підрядники на судні

Морський перевізник не несе відповідальність за дії незалежних підрядників, які знаходяться на борту судна або за його межами з метою надання Туристу певних послуг або продажу товарів. Дії незалежних підрядників не є діями Морського перевізника або Туроператора, і Турист вправі самостійно вступати з ними у взаємні відносини з метою укладення окремих договорів. До числа незалежних підрядників відносяться в тому числі, але не виключно, лікарі, перукарі, майстри манікюру, масажисти, продавці товарів, лектори, інструктори та тренери та інші.

Берегові екскурсії та тури можуть організовуватися як незалежними підрядниками, так і Морським перевізником відповідно до умов, які ними встановлені, в тому числі щодо внесення до них змін або їх скасування. Морський перевізник відносно берегових екскурсій і турів, організованих незалежними підрядниками, виступає виключно в якості їх агента і не несе відповідальність за скасування чи зміну таких турів та екскурсій.

Турист згоден з тим, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не несуть відповідальність за будь-які витрати, збитки, шкоду, тілесні ушкодження або смерть, втрату або пошкодження майна, що виникли внаслідок використання послуг або продукції, наданих незалежними підрядниками. Ризик таких втрат, витрат і збитків Турист приймає на себе.

Незалежні підрядники самостійно встановлюють вартість своїх послуг і товару, яка може бути оплачена як безпосередньо такому підряднику, так і Туроператору або Морському перевізнику, за допомогою суднового рахунку Туриста.

7.16. Маршрут та зміни в маршруті слідування, заміна судна

Турист визнає і погоджується з тим, що планований маршрут Круїзу, а також оголошені час відходу і приходу судна не гарантуються. Морський перевізник залишає за собою право замінити іншим судном судно, яке планувалося для рейсу, незалежно від того, належить чи тільки експлуатується це нове судно Морським перевізником.

Будь-яка частина цього Договору в частині морського Круїзу і самого рейсу судна підлягає скасуванню, затримці, зміни чи анулювання щодо заходу в окремі порти по будь-якій причині, включаючи, але не обмежуючись, негоду, переважаючі погодні умови, вимоги безпечної навігації, навігації через регульовані води, порти і канали, форс-мажорні обставини, стихійні лиха, трудові конфлікти, війни, військові дії, блокада, вибух, пожежа, зіткнення, посадки на мілину або затоплення судна, поломки судна або відмови та/або пошкодження судна та/або його корпусу/двигуна/обладнання, що можуть виникнути або бути викликані як завгодно і за будь-яких обставин, або громадянські заворушення, терористичні акти, масові заворушення, повстання, арешт, розпорядження або обмеження з боку державних органів (у тому числі через дії посадових осіб порту), реквізиції судна, політичних хвилювань, дій чи загрози тероризму, нездатність отримати або відмова поставок/бункерування для судна, включаючи пальне, страйки на борту або на березі, страйки авіакомпаній, складнощі з докування, затори, митні чи імміграційні обмеження, властиві проїзним документам, медичні довідки, вказівки страховиків, пошук і рятування на море, висадка медичного персоналу, пасажирів або будь-яких інших обставин, незалежних від Морського перевізника та Туроператора. При необхідності і на розсуд Морського перевізника, перевізник може замінити порти заходу судна або здійснити інші зміни на маршруті. Морський перевізник та Туроператор не несуть відповідальність перед Туристом за будь-які збитки або інші претензії у випадку будь-якої затримки, змін на маршруті або неможливості виконання цієї частини Договору з причини виникнення якої-небудь події або подій, зазначених в цьому пункті.

7.17. Перешкоди для виконання Круїзу

Якщо виконання Круїзу або будь-якої його частини ускладнене або зупинено (або якщо, на думку Морського перевізника або капітана, ймовірно, буде ускладнене або зупинено) з причини якої-небудь події або подій, як зазначено в пункті 6.16 цього розділу або з якоїсь іншої причини, яка, на думку Морського перевізника та/або капітана необхідна для збереження майна пасажирів і судна, Морський перевізник не несе ніякої відповідальності перед Туристом в результаті такого анулювання, припинення або зміни в Круїзі. Однак, якщо Круїз анульований або припинений достроково через механічну поломку судна, Турист має право на повне повернення коштів за скасований Круїз або часткове відшкодування за перерваний Круїз. Для Круїзів, які припинені достроково через механічну несправність судна, Морський перевізник повинен також надати транспорт до запланованого порту висадки або, на розсуд Морського перевізника, в рідне місто Туриста; а також забезпечити проживання, якщо висадка і нічліг у позаплановому порту необхідні.


Крім того, у разі, якщо Морський перевізник проінформований про те, що його судно або пасажири можуть бути затримані, заарештовані або їм може бути відмовлено у вході в будь-який порт через присутність на борту будь-якої людини, незалежно від причини такої затримки, затримання або відмови, Морський перевізник на свій власний розсуд може висадити будь-якого пасажира, чия присутність на борту може призвести до такої потенційної затримки, затримання або відмови, і в цьому випадку Морський перевізник не поверне грошові кошти або іншим чином буде нести відповідальність перед таким пасажиром за таких обставин. Також Морський перевізник не несе перед таким пасажиром відповідальність за проживання, харчування, перевезення у зворотному напрямку або будь-які інші витрати, понесені цим пасажиром у зв'язку з такою передчасною висадкою з судна. Турист несе виключну відповідальність за визначення того, чи може бути Турист затриманий, заарештований або чи може бути йому відмовлено у в'їзді в порт, в який може зайти судно.

7.18. Медичні та пов'язані з ними питання

7.18.1. Турист визнає і добровільно приймає на себе ризики, притаманні поїздці на море, у тому числі ризик того, що сучасна медична увага або невідкладна медична висадка можуть бути відкладені або навіть неможливі через розташування судна, погодні умови або за інших обставин. Турист завіряє і гарантує, що він фізично і іншим чином придатний для подорожі на судні протягом усього рейсу. Турист зобов'язаний проінформувати Туроператора в момент бронювання, і надалі Туроператора і Морського перевізника у письмовій формі, про будь-яку з таких обставин:

• про будь-який фізичний або психічний стан, який може потребувати медичну або професійну допомогу та увагу під час Круїзу;

• про будь-які обставини, які можуть зробити Туриста нездатним для подорожі морем, або які можуть вимагати особливий догляд чи допомогу;

• про будь-які обставини, які можуть становити ризик або небезпеку для Туриста або кого-небудь іншого на борту судна;

• про будь-які обставини, при яких може знадобитися кисень в медичних цілях; або

• який-небудь намір або необхідність використовувати інвалідну коляску, візок, інший мобільний пересувний пристрій.

Морський перевізник може бути не в змозі запропонувати додаткову допомогу для задоволення особливих фізичних чи пов'язаних зі здоров'ям потреб Туриста.

Морський перевізник залишає за собою право відмовити в посадці на судно або зняти з судна тих, хто на його думку знаходиться в непридатному для Круїзу фізичному або психічному стані, а також тих, хто може зажадати більшої обережності ніж та, яку Морський перевізник здатний забезпечити.

7.18.2. Інвалідність. Турист, пересування якого під час Круїзу залежить від інвалідного візка, повинен бути самодостатнім і супроводжуватися під час Круїзу кимось, хто може допомогти йому, і особливо в разі виникнення надзвичайної ситуації. Турист у випадку використання інвалідного візка повинен також забезпечити наявність у нього власного невеликого і складного крісла.

Турист бере до уваги і погоджується з тим, що в деяких портах заходу судна можуть бути відсутні можливості для спуску і підняття на борт судна колісних засобів пересування.

7.18.3. Вагітність. Майбутні мами повинні надати медичну довідку англійською мовою про те, що їм дозволяється подорож на судні.

Турист погоджується з тим, що Морський перевізник не в змозі розмістити жінок, які перебувають на двадцять четвертому і більше тижні вагітності або можуть досягти цього терміну протягом Круїзу. У цьому випадку Морський перевізник залишає за собою право відмовити в посадці на борт судна такій жінці або висадити її протягом усього Круїзу, а також він не несе відповідальність за будь-які складнощі по відношенню до будь-якої вагітності протягом усього терміну Круїзу або після його закінчення.

7.18.4. Відповідальність. Підписуючи цей Договір, Турист звільняє Морського перевізника та Туроператора від будь-якої відповідальності за будь-які травми або збиток, пов'язаний з Круїзом, але викликаний раніше існуючим порушенням здоров'я чи іншим захворюванням. Морський перевізник не гарантує, що певні медичні послуги будуть доступні на судні, і якщо будь-які медичні послуги і доступні Туристу, то вони виключно для забезпечення зручності Туриста і надання невідкладної медичної допомоги. Медичні послуги, які доступні на борту судна, обмежені, і Турист з розумінням ставиться до того, що можуть виникнути обставини, за яких медична допомога може бути надана виключно береговими медичними установами або медичним фахівцем.

7.18.5. Медичний персонал. Турист також розуміє і погоджується з тим, що можуть виникнути обставини, за яких судно повинне буде відхилитися від курсу з метою висадки Туриста або інших осіб за необхідності надання їм медичної допомоги на березі. У цьому випадку розумна плата може бути призначена за такі послуги. Лікар(-і), медсестра(-и) та/або стоматолог(-и) (далі по тексту - "Медичний персонал") є незалежними підрядниками і не є агентами або співробітниками Морського перевізника або Туроператора. Медичний персонал несе повну відповідальність за свої дії та упущення. Ні Морський перевізником, ні Туроператор не несуть відповідальність за будь-який збиток або шкоду, які були спричинені у зв'язку з поведінкою, діями чи упущеннями Медичного персоналу. Турист тим самим погоджується на лікування судновим Медичним персоналом або лікарем, призначеним Морським перевізником, якщо після посадки на судно Турист не може самостійно призначити або забезпечити таке лікування і на думку суднового Медичного персоналу потребує медичної допомоги. Турист погоджується відшкодувати Морському перевізнику і Туроператору збитки у разі, якщо Морський перевізник буде змушений оплатити вартість невідкладної медичної допомоги для Туриста, включаючи його транспортування. У той же час Морський перевізник не зобов'язаний здійснювати такі платежі.

7.18.6. У будь-якому порту, в тому числі в первісному порту посадки на судно, Морський перевізник має повне право відмовити в перевезенні та/або висадити будь-якого пасажира, якщо він/вона страждає від інфекційної хвороби; якщо його/ її здоров'я або фізичний або психічний стан робить його/її, на думку Морського перевізника або суднового Медичного персоналу, непридатним для подорожі; або якщо його/її присутність на судні можуть, на думку Морського перевізника або суднового Медичного персоналу, бути несприятливим для комфортності та безпеки інших пасажирів або існує ризик заподіяння шкоди або самому собі, або іншим пасажирам і членам екіпажу судна. Ні Морський перевізник, ні Туроператор не можуть нести відповідальність за відмову в перевезенні або висадку будь-якого такого пасажира. У разі карантину Туриста, Турист повинен особисто нести всі пов'язані з цим ризики і витрати, у тому числі витрати на його утримання в період його утримання в карантині. Морський перевізник не зобов'язаний відшкодовувати Туристу плату за Круїз, сплачену Туристом, якщо йому відмовлено в посадці на судно або він/вона вимушено покинув (-ла) судно до закінчення Круїзу з медичних причин, також як ні Морський перевізник, ні Туроператор не несуть відповідальність за проживання, харчування, зворотнє транспортування та інші витрати, понесені таким Туристом у зв'язку з таким передчасним від'їздом. Турист, який висаджений на берег за медичними показаннями, несе всі пов'язані з цим витрати, у тому числи його транспортування та медичний огляд (лікування). У цьому випадку Турист погоджується компенсувати Морському перевізнику будь-які витрати авансом на рахунок Морського перевізника і дозволяє Морському перевізнику списати з банківської картки Туриста будь-які такі витрати.

7.19. Подорож з неповнолітніми

Якщо інше не передбачено умовами Морського перевізника

7.19.1. На борт судна допускаються немовлята, вік яких на момент посадки на судно становить щонайменше 12 місяців.

7.19.2. Неповнолітнюю є особа у віці до 18 років на момент посадки. Для пасажирів у віці до 18 років, які подорожують у супроводі дорослого, який не є батьком неповнолітньої чи законним опікуном, батько або опікун повинен оформити відповідний дозвіл (доручення), відповідно до якого дана особа уповноважується супроводжувати під час Круїзу неповнолітнього, а також приймати рішення щодо його/її лікування у разі виникнення надзвичайної ситуації. Такий дозвіл має бути підкріплено копіями документів, що засвідчують особу обох батьків/опікуна і має бути надано Морському перевізнику на пірсі під час реєстрації. Ненадання цих документів може призвести до відмови в посадці на судно без будь-якої відповідальності для Морського перевізника або Туроператора, в тому числі щодо повернення сплачених за Круїз грошових коштів.

7.19.3. Молодою повнолітньою є особа у віці від 18 до 20 років на момент посадки на судно. Морський перевізник може вимагати, щоб молода повнолітня особа у віці до 21 року супроводжувалася в тій же чи сусідній каюті особою у віці 21 рік і старше, та яка б надала згоду нести відповідальність за особою віком до 21 року.

Примітка: Двоє людей і Двоє до 21 року можуть подорожувати разом в одній каюті, якщо вони є подружньою парою, що підтверджено наданням Морському перевізнику перед посадкою відповідного свідоцтва про шлюб.

7.19.4. Діти у віці до 16 років не допускаються у фітнес-центр. Мінімальний вік для використання казино і термального курорту (сауна, парна, гідромасажні ванни) становить 18 років. Відвідування інших спа і салонів краси обмежень за віком не мають. При спа-процедурах повинні бути присутні батьки або законний опікун.

7.20. Алкогольна політика

Турист повідомлений і погоджується з тим, що згідно вимог Морського перевізника вік пасажира повинен бути не менше 21 року для цілей купівлі або споживання алкоголю на борту судна. При цьому Морський перевізник залишає за собою право відмовити в обслуговуванні кому завгодно, хто за його власним рішенням може перебувати в стані алкогольного сп'яніння, або з якоїсь іншої причини на розсуд і рішення Морського перевізника, капітана або іншого офіцера з метою збереження здоров'я і безпеки пасажирів і співробітників на судні.

7.21. Відповідальність

7.21.1. У випадках, коли Туристу буде відмовлено в посадці на борт судна або висадці з судна з його вини або в разі порушення ним умов даного розділу та/або Договору в цілому, ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести будь-яку відповідальність перед Туристом, в тому числі щодо повернення сплачених ним коштів у повному обсязі або частково.

7.21.2. Турист несе відповідальність перед Морським перевізником і зобов'язаний компенсувати йому будь-які і в повному обсязі збитки, заподіяні судну, його частинам, встановленому на ньому обладнанню або шлюпкам, а також будь-який інший збиток і шкоду (включаючи штрафні санкції, витрати на юридичні послуги, податки і збори, витрати, покладені на Морського перевізника третьою особою), які може понести Морський перевізник у зв'язку з перебуванням на його борту Туриста або внаслідок поведінки, діяльності або упущень, допущених Туристом. Турист не повинен ні оплачувати, ні отримувати будь-яке відшкодування збитків по загальній аварії відносно будь-якого майна.

7.21.3. Турист приймає до уваги і погоджується з тим, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не відмовляються від будь-яких засобів захисту відповідно до закону, і вони застосовують будь-які і всі можливі обмеження відповідальності, імунітети і права, передбачені Міжнародною конвенцією з перевезення пасажирів і багажу морем 1974 (далі по тексту - «Афінська конвенція») і Афінської конвенції, зміненої Протоколом 2002 (далі по тексту - «Протокол 2002»), а де застосовується і Європейським регламентом № 392/2009 від 23.04.2009 року про відповідальність пасажирських перевізників морем у разі аварій (далі по тексту - «Регламент про відповідальність»), які обмежують відповідальність Морського перевізника у випадку відповідальності за смерть і заподіяння тілесних ушкоджень пасажирам і втрати або пошкодження його/її багажу. І ніщо ні в цьому розділі, ні в Договорі в цілому не спрямоване на те, щоб обмежити або позбавити Морського перевізника або Туроператора будь-якого обмеження відповідальності або звільнити його від відповідальності або від переваг будь-якого закону, який може бути застосовний з метою забезпечення звільнення від відповідальності або обмеження відповідальності Морського перевізника або Туроператора.

7.21.4. Морський перевізник не несе відповідальність за тілесні ушкодження, хворобу і смерть Туриста, а також за втрату і пошкодження будь-якого належного Туристу майна, якщо тільки це не є результатом необережності або зловмисних дій Морського перевізника.

7.21.5. Морський перевізник не несе відповідальність за моральний збиток, душевне хвилювання та інші подібні ментальні переживання Туриста при будь-яких обставинах, за винятком випадків, коли (1) така шкода заподіяна необережністю Морського перевізника і пов'язана з фактичним тілесним ушкодженням Туристу, або наявністю у нього/неї страху за свою безпеку, або знаходженням в стані ризику заподіяння тілесного ушкодження, або (2) коли встановлено, що така шкода умисно заподіяна Морським перевізником.


7.21.6. Морський перевізник не є відповідальним за втрату або пошкодження грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових документів, золотих і срібних виробів, коштовностей, творів мистецтва, фото-, відео- та аудіо обладнання або приладдя до них, комп'ютерів, телефонів та інших цінних речей, якщо тільки вони не були передані капітану або іншому призначеному представнику з метою їх збереження і з наданням Туристу відповідної квитанції. У цьому випадку відповідальність Морського перевізника обмежується межами відповідальності, встановленими Афінською конвенцією, Протоколом 2002 або Регламентом про відповідальність.

7.21.7. Для всіх рейсів, які не підпадають під сферу дії Афінської конвенції, Протоколу 2002, Регламенту про відповідальність або іншого законодавчого акту, Турист згоден, що відповідальність Морського перевізника та Туроператора буде обмежена відповідно до умов Морського перевізника, які застосовується до Круїзу, якщо тільки Турист не надасть Морському перевізнику декларацію про реальну вартість майна і не сплатить йому до посадки на судно суму, рівну 5% від суми, яка перевищує вартість цінностей, зазначених у цьому пункті. Межі відповідальності Морського перевізника та Туроператора також поширюються на предмети, які розміщені в суднових депозитних боксах або каютних сейфах, ручному або не відкритому багажі. Ламкі та цінні речі, включаючи ті, котрі зазначені в підпункті вище, повинні переноситися Туристом в ручній поклажі на і з судна, знаходяться в повній відповідальності Туриста і не можуть бути поміщені в багаж, який підлягає реєстрації. Морський перевізник не несе відповідальність за пошкодження або втрату таких предметів.

7.21.8. Ні за яких обставин не можуть бути взяті на судно небезпечні або протизаконні предмети і речовини. Турист несе відповідальність за попереднє повідомлення Морського перевізника у випадку, якщо у нього є питання щодо дозволеності прийняття таких предметів або речовин на борт судна.

7.22. Застереження щодо даного розділу

Положення цього розділу застосовуються тільки в тій частині Турпродукта, яка має відношення до Круїзу. У випадках, коли положення цього контракту входять у суперечність з положеннями цього розділу з питань Круїзу, положення розділу мають переважне значення.

Документи, які потрібні Морському перевізнику для реєстрації Туриста, повинні бути оформлені англійською мовою або супроводжуватися нотаріально завіреним перекладом на цю мову.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі порушення (невиконання або неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, яка порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

8.1.1. Турист приймає до уваги і погоджується з тим, що Туроператор не відмовляються від будь-яких засобів захисту відповідно до закону, і він застосовує будь-які і всі можливі обмеження відповідальності, імунітети і права, передбачені міжнародним правом, національним законодавством та правом, яке застосовується до реалізації Турпродукту або його частини як на території Україна, так і за її межами, які обмежують відповідальність Туроператора, Морського перевізника, авіакомпанії або будь-якого іншого Партнера Туроператора у випадку відповідальності за смерть і заподіяння тілесних ушкоджень пасажирам і втрати або пошкодження його/її багажу. І ніщо в цьому Договорі не спрямоване на те, щоб обмежити або позбавити Туроператора будь-якого обмеження відповідальності або звільнити його від відповідальності або від переваг будь-якого закону, який може бути застосовний з метою забезпечення звільнення від відповідальності або обмеження відповідальності Туроператора.

8.2. Туроператор не несе відповідальності в наступних випадках:

8.2.1. За зміну або скасування програми Турпродукту, якщо такі зміни або скасування сталися в результаті дії третіх осіб і знаходяться за межами компетенції Туроператора.

8.2.2. За скасування чи зміну часу відправлення поїздів, авіарейсів, суден та інших транспортних засобів, скорочення часу стоянки в портах, зміну часу відплиття судна Морським перевізником, фрахтувальником, капітаном, зміну маршруту круїзного судна, а також за пов'язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до складу Турпродукту.

8.2.3. За схоронність багажу, цінностей та документів Туриста протягом усього періоду Турпродукту.8.2.4. Якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або, якщо в силу інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не користувався Турпродуктом.

8.2.5. Щодо відшкодування грошових коштів, витрачених Туристом, якщо Турист у період обслуговування за своїм переконанням або у зв'язку із своїми інтересами не користувався всіма або частиною запропонованих та сплачених туристичних послуг. В цьому випадку Туроператор не відшкодовуватиме Турагенту або Туристу ніяких втрат або збитків.

8.2.6. За погіршення стану здоров'я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень, смерть Туриста, необхідність оплати за його медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків і т.п. Турист укладанням даного Договору звільняє Туроператора від будь-якої відповідальності в разі настання з Туристом будь-чого з перерахованого в цьому пункті, а також подій аналогічних по суті, якщо вони виникли не з вини Туроператора (в тому числі Морського перевізника), при цьому наявність вини для пред'явлення претензій повинна бути доведений в установленому законодавством порядку. Турист також приймає до уваги та погоджується з тим, що під час Круїзу ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести відповідальність за травми і шкоду, заподіяну в результаті дій форс-мажору.

8.3. Відповідальність за виконання зобов'язань, пов'язаних з транспортними перевезеннями і страхуванням відноситься відповідно на перевізників і страхових організацій.

8.4. Турист несе відповідальність за належне використання Білету, страхового полісу та інших документів;

8.5. У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми Турпродукту Туроператор передає претензії Туриста на розгляд авіакомпанії.

8.6. У разі самостійної організації придбання авіаквитків та трансфертів до місця відправлення судна в Круїз Турист несе відповідальність за своєчасність прибуття до місця відправлення судна в Круїз, а також за дійсність закордонних паспортів і інших документів та відомостей, що надаються в посольства/консульства для отримання в'їзної візи, Партнерам Туроператора та Туроператору.


8.7. Незаселення Туриста в каюту круїзного судна в дату, вказану в замовленні, з причин, що не залежать від дій Туроператора та/або Морського перевізника, вважається відмовою Туриста від подальшого виконання умов цього Договору або Договору Круїзу.

9. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ, АНУЛЮВАННЯ БРОНЮВАННЯ

9.1. Кожна зі Сторін має право вимагати зміни або розірвання даного Договору у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких виходили Сторони при укладенні Договору на підставі умов цього Договору та відповідно до законодавства України. Ануляція в даному випадку відбувається з урахуванням витрат, понесених у зв'язку з виконанням такого Договору.

9.2. Сторони погодились з тим, що їхні права та обов’язки за цим Договором припиняються при настанні скасувальної обставини, якою є відмова Партнерів Туроператора, які надають туристичні послуги в межах Турпродукту, у наданні таких послуг. Про настання скасувальної обставини та про її зникнення Туроператор зобов’язується повідомити Туриста. Турист погоджується з тим, що він може отримати повідомлення про настання скасувальної обставини безпосередньо від Партнерів Туроператора. У разі настання такої скасувальної обставини повернення коштів Туристу відбувається відповідно до умов такого Партнера Туроператора. Туроператор при цьому зобов’язується сприяти Туристу у мінімізації його витрат, пов’язаних з перенесенням або скасуванням послуги, але не гарантує, що зможе досягнути бажаного для Туриста результату, та не несе за це відповідальності.

9.3. У разі розірвання цього Договору на вимогу Туриста або односторонньої відмови Туриста від виконання Договору, Турист зобов'язаний компенсувати Туроператору пред'явлені до оплати останнім фактично понесені витрати з метою виконання Договору. Зазначені витрати відповідно до укладених Туроператором угод з Партнерами Туроператора, які надають туристичні послуги за цим Договором, визначаються в Додатку № 1 до цього Договору.

9.4. Про будь-яку відмову з боку Туриста від виконання цього Договору, Туроператор повинен бути сповіщений у письмовій формі.

9.5. У разі анулювання Туристом підтвердженого бронювання в зв'язку з неможливістю з якої-небудь причини або відмовою з боку Туриста здійснити туристичну поїздку, Турист зобов'язаний самостійно та власними коштами
9.5.1. сплатити штрафні санкції Морського перевізника, з якими Турист ознайомлений до укладання цього Договору,

9.5.2. компенсувати Туроператору витрати на підготовку до реалізації Турпродукту, в тому числі банківські витрати на оплату Партнерам Туроператору,

9.5.3. сплатити Туроператору додатково 50 Євро в еквіваленті в національній валюті України із розрахунку за одного Туриста за ведення бронювання.

При цьому, якщо документи Туриста надавалися в консульську установу, вартість консульського збору не повертається.

10. ФОРС-МАЖОРНІ І ІНШІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором без надання компенсації понесеного збитку, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили, що виникла після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, таких як: повінь, пожежа, землетрус, та інші природні явища, а також війна, військові дії, блокада, терористичні акти, страйки, епідемії, заборонні дії влади і акти державних органів, що виникли під час дії цього договору, які сторони не могли передбачити або запобігти.

10.2. При настанні обставин непереборної сили, зазначених у цій статті Договору Туроператор має право анулювати Турпродукт. Турист у зв'язку з такими обставинами, підтвердженими належним чином, зазнає збитків самостійно. Якщо обставини непереборної сили мали місце в період туристичної поїздки, Туроператор не несе відповідальності за понесений Туристом матеріальну та/або моральну шкоду і збитки.

10.3. Відмова видачі в'їзної візи консульством іноземної держави (прострочення видачі візи) або неможливість виконання Договору через обставини, що не залежать від Туроператора, не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними).11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони домовилися вирішувати в претензійному порядку, а у випадку недосягнення згоди, спір передається на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.

11.2. Претензії щодо якості Турпродукту пред'являються Туристом Туроператору у письмовій формі (зазначеної в Додатку) протягом 15 днів від дати закінчення Турпродукту і підлягають розгляду протягом 30 днів з дня отримання претензії. Невиконання даної умови може служити підставою для повної або часткової відмови Туроператора від задоволення претензій Туриста.

11.3. У претензії зазначаються: П.І.Б. Туриста, номер Договору та дата його укладення, найменування Туроператора, інформація про обставини (факти), що свідчать про невиконання або неналежне виконання Туроператором зобов'язань за Договором про реалізацію Турпродукту, включаючи письмові підтвердження претензії з підписами менеджерів, гідів та / або інших відповідальних осіб, що свідчать про наявність в Турпродукті істотних недоліків, включаючи суттєві порушення вимог до якості Турпродукту.

11.4. До претензії повинен додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала йому послуги, та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні перебування.

11.5. Відсутність претензії, поданої Туристом у зазначені строки, свідчить про належне виконання Туроператором зобов’язань за цим Договором.

12. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТУРИСТІВ


Фактом укладання цього Договору Турист підтверджує свою згоду на обробку (збирання, зберігання, обмін, коригування, оновлення, зміну, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, блокування та знищення) і використання своїх персональних даних, зазначених у цьому Договорі та отриманих на підставі запиту Туроператора в рамках виконання цього Договору, будь-якими способами і діями, у відповідності до законодавства України, з метою просування та реалізації туристичних та інших послуг Туроператора, його афілійованих осіб і третіх осіб, які представляють потенційний інтерес для Туроператора, через здійснення контактів з Туроператором за допомогою будь-яких електронних та поштових засобів зв'язку, ідентифікація яких наведена в цьому договорі; Туроператор вправі передавати інформацію про Туриста іншим компаніям, що входять до групи компаній Туроператора, постачальникам товарів і послуг, в тому числі Морському перевізнику, а також агентам з дотриманням вимог конфіденційності, включаючи третіх осіб, що надають послуги, забезпечуючи виконання будь-яких зобов'язань Туроператора перед Туристом, в тому числі надають послуги з технічного і програмного забезпечення, забезпечення безпеки діяльності Туроператора і афілійованої з ним групи осіб.

Включення персональних даних Туриста до бази персональних даних Туроператора відбувається в момент укладання цього Договору. Турист засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права відповідно до Закону України “Про захист прав персональних даних”, про мету збору даних про Туриста та осіб, яким передаються його персональні дані.

Згода Туриста дається на термін, що не перевищує три роки з моменту останнього звернення до Туроператору за наданням послуг, з можливістю припинення цієї згоди в будь-який час за окремим письмовим повідомленням Туриста.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

13.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

13.3. Укладаючи цей Договір Сторони підтверджують свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами, викладеними в ньому і Додатках до нього.

14. РЕКВІЗИТИ ТУРОПЕРАТОРА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Компаній Інфлот Круїз Енд Феррі Україна»

Україна, 01001, м.Київ, вулиця Еспланадна 20, оф.1003 А.

Тел.: 044-364-03-07

Є платником единого податку 3групи,

за ставкою 5 %, ЄДРПОУ 38391755

UA913052990000026006016214337
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м.Дніпро
МФО 305299


Ліцензія на туроператорську діяльність АЕ № 1855730 від 13.03.2013

Напрямки

Середземне море
Північна Європа
Перська затока
Карибський басейн
Азія
Південна Америка
Дивитися всі напрямки
Круїзні компанії

Costa Cruises
MSC Cruises
Norwegian Cruise Line
Royal Caribbean International
Oceania Cruises
Crystal Cruises
Дивитися всі компанії
Круїзи

Навколосвітні
Репозиційні
Трансокеанські
Експедиційні
Унікальні
Дивитися всі круїзи
Пропо
Цей Публічний договір (оферта) розміщуєтся на офіційному Веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Група Компаній Інфлот Круїз Енд Феррі Україна» (далі за текстом – “Туроператор”) з метою укладання договору на туристичне обслуговування з будь-якими фізичними та юридичними особам, які мають намір придбати відповідно до умов цього договору (оферти) туристичний продукт, та відповідно до статтей 205, 633, 638-642 Цивільного кодексу України та статті 19-1 Закону України “Про туризм”.

1. Визначення Договору

1.1. Сторони дійшли згоди, що, якщо інше не обумовлено умовами цього Договору, для цілей цього Договору наведені нижче терміни, вжиті з заголовної літери, мають наступне значення:

1.1.1. “Акцепт Публічної договору (оферти)” означає те, що Турист уважно та попередньо ознайомився та беззастережно погодився з умовами цього Публічного договору (оферти) та Додатками.

1.1.2. “Ануляція” – відмова Туроператора або Туриста, зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку, від замовленого та/чи придбаного в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини.

1.1.3. “Вартість Турпродукту” – встановлена Туроператором та зафіксована в Додатку № 1 до цього Договору загальна вартість туристичних послуг відповідно до замовлення Туриста щодо надання туристичних послуг.

1.1.4. “Вартість Круїзу”– встановлена Морським перевізником вартість (ціна) Круїзу для одного Туриста (однієї людини), яка складається з Круїзного тарифу, портових зборів та інших обов’язкових платежів.

1.1.5. “Валютний курс Туроператора” – грошовий еквівалент в національній валюті України до 1 (одного) долара США або 1 (одного) Євро, який визначається Туроператором залежно від курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку, помножений на поправочний коефіцієнт, встановлений Туроператором і пов'язаний з витратами на проведення банківських операцій. Валютний курс Туроператора вказується на його Веб-сайті.

1.1.6. “Договір”– означає Договір на туристичне обслуговування, укладений між Туроператором та Туристом за допомогою Акцепту Публічного договору (оферти).

1.1.7. “Договір Круїзу” – договір, укладений між Морським перевізником та Туристом через Туроператора (від імені, в інтересах та за дорученням Туриста) щодо Круїзу, факт укладання якого підтверджується Квитком. Положення Договору Круїзу можуть бути викладені на веб-сайті Морського перевізника в якості публічної оферти, з якою Турист ознайомився та погодився до укладання цього Договору.

1.1.8. “Додаток”– додаток (додатки), доповнення та уточнення до Договору та/або Публічного договору (оферти), який належним чином узгоджений Сторонами та є невід'ємною частиною Договору. До Додатків відноситься Додаток № 1 “Турпродукт”, який містить вичерпну інформацію про Турпродукт, заброньований (замовленний) Туристом.

1.1.9. “Квиток” – викладений українською, російською або англійською мовами та оформлений Морським перевізником або Туроператором меморандум, ваучер, квиток, підтвердження бронювання або інший документ, який підтверджує факт укладання Договору Круїзу між Морським перевізником та Туристом через Туроператора та право Туриста на посадку на борт судна під час реєстрації на Круїз та містить основну інформацію щодо нього, в тому числі, але не виключно прізвище та ім’я Туриста (інших осіб, які його супроводжують), строк Круїзу, порти заходу судна, загальні умови розміщення, харчування та перебування на борту судна.

1.1.10. “Круїз” – перевезення Туриста та його багажу морем та/або внутрішніми водними шляхами з порту посадки на борт судна до порту остаточної висадки Туриста за певною програмою і з наданням пов'язаних з цим послуг.

1.1.11. “Круїзний тариф” – встановлена Морським перевізником вартість (ціна) Круїзу для одного Туриста (однієї людини) без врахування портових зборів та інших обов’язкових платежів.

1.1.12. “Морський перевізник” – Партнер Туроператора, який організовує та фактично здійснює Круїз.

1.1.13. “Партнери Туроператора” – господарюючі суб'єкти, що здійснюють безпосереднє надання Туристу туристичних послуг (в т.ч. Морські перевізники, авіакомпанії, туристичні компанії в країні перебування, готелі, страхові компанії, тощо).

1.1.14. “Публічний договір (оферта)” – пропозиція невизначенному колу осіб укласти на умовах, викладених в ньому, Договір щодо Турпродукту, інформація про який наведена на Веб-сайті.

1.1.15. “Веб-сайт” – веб-сайт Туроператора, а саме www.inflotcruises.com.

1.1.16. “Турист” – фізична або юридична особа, зазначена в якості особи, яка або від імені якої направлено на адресу Туроператора замовлення Турпродукту та було здійснено оплату Турпродукту повністю або частково.

1.1.17. “Турпродукт”– туристичний продукт, тобто комплекс туристичних послуг, який було обрано та замовлено Туристом на Веб-сайті шляхом заповнення у режимі он-лайн електронної форми або іншим способом через Туроператора, та в подальшому підтверджено та/або заброньовано Туроператором відповідно до замовлення Туриста. Опис Турпродукта та інша інформація щодо нього наводиться у Додатку № 1 “Турпродукт” до Договору, та включає серед іншого Круїз.

1.1.18. “Сторона” або “Сторони” – означає сторону або сторін в Договорі, а саме Туроператора або Туриста, якщо термін використовується в однині, та обох з них, якщо термін використовується в множині.

2. АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

2.1. Турист самостійно здійснює вибір Турпродукту.

2.2. На підставі здійсненого вибору Турист заповнює в режимі он-лайн електронну форму з зазначенням, серед іншого, Турпродукту, свого прізвища, ім’я та по батькові, номеру телефона та електронної пошти. Турист гарантує надання повної та достовірної інформації, яка необхідна для належного заповнення та відправлення електроної форми, та несе за це відповідальність.2.3. За результатами заповнення електронної форми та ознайомлення з умовами цього Договору Турист відправляє своє замовлення Турпродукту Туроператору, який перевіряє наявність свободних місць за обраним Туристом Турпродуктом та можливість продажу Турпродукту Туристу на момент отримання замовлення та підтверджує або бронює це замовлення на короткий строк, про що повідомляє Туриста на зазначену ним під час розміщення замовлення адресу електронної пошти. Разом з підтвердженням / бронюванням Турпродукту Туроператор надсилає на адресу Туриста електронну копію цього Договору.

2.4. Турист погоджується з тим, що він здійснює Акцепт Публічного договору (оферти) в той момент, коли він оплачує підтверджений / заброньований Туроператором за його замовленням Турпродукт відповідно до умов, викладених на Веб-сайті (незалежно від того, чи була здійснена ця оплата повністю або частково).

2.5. Договір між Туристом та Туроператором вважається укладеним з моменту Акцепту Публічного договору (оферти).

2.6. За необхідності та на письмову вимогу Туриста Туроператор зобов’язується оформити цей Договір на умовах Публічного договору (оферти) в письмовій формі.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За умовами цього Договору Туроператор зобов'язується забезпечити надання Туристу Турпродукту з переліком туристичних послуг, визначених в Додатку № 1 “Турпродукт” до Договору, а Турист зобов’язується прийняти ці послуги та оплатити їх відповідно до Договору.

3.2. Додаток № 1 “Турпродукт” до цього Договору, погоджений між Сторонами Договору та містить, серед іншого, наступну інформацію:

3.2.1. Короткий опис Турпродукта, який за змістом є програмою туристичного обслуговування;

3.2.2. Строк перебування Туриста у місті (місцях) надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;

3.2.3. Коротка характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення (їх вид та категорія) в межах надання туристичних послуг за цим Договором, а також дата, час і місце відправлення та повернення;

3.2.4. Готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, види і способи харчування в готелі, а також строк і порядок оплати готельного обслуговування;

3.2.5. Опис Круїзу (порти заходу, час та місце відправлення та повернення з цих портів, категорія каюти та види і способи харчування на судні);

3.2.6. Види екскурсійного обслуговування та інші послуги, якщо вони включені до вартості Турпродукту;

3.2.7. Місцезнаходження та реквізити Морського перевізника та інших суб’єктів туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до Турпродукту;

3.2.8. Страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування Туриста за його бажанням, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг – у випадку, якщо Туроператор забезпечує організацію страхування Туриста на його прохання;

3.2.9. Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там.

3.3. Надання туристичних послуг за цим Договором не є груповим та їх надання не залежить від формування якої-небудь групи туристів.


3.4. Відповідно до цього Договору Туроператор може виступати посередником між Туристом та транспортними, страховими компаніями, Морськими перевізниками та іншими суб'єктами туристичної діяльності, які вказані в Додатку № 1 “Турпродукт”.

3.5. Відповідно до даного Договора Туроператор від власного імені може надавати консультаційно-інформаційні послуги з підбору та бронюванню Турпродукту для Туриста.

3.6. Даний Договір за своїм змістом є змішаним відповідно до ч. 2 ст. 628 Цивільного кодексу України.

4. ВАРТІСТЬ ТУРПРОДУКТУ (ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ), ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ КРУЇЗУ, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК (ФОРМА) ОПЛАТИ, ЗМІНИ В БРОНЮВАННІ І ШТРАФНІ САНКЦІЇ

4.1. Туроператор та Турист дійшли згоди, що цей розділ визначає умови бронювання і внесення змін в підтверджене бронювання Круїзу, строки передоплати Круїзу, яка складає певний відсоток від Вартості Круїзу (надалі за текстом - «Депозит»), оплати повної Вартості Круїзу, та штрафні санкції Морського перевізника (круїзної компанії) при замовленні Круїзу Туристом через Туроператора.

4.2. На підставі запиту Туриста Туроператор здійснює попереднє бронювання Круїзу, тобто попереднє резервування на певний строк Вартості Круїзу та вільної каюти (надалі за текстом «Опція»). Опція дозволяє зарезервувати наявність і Вартість Круїзу в обраній категорії каюти на обмежений період часу. Туроператор направляє Туристу підтвердження Опції із зазначенням актуальних термінів оплати, Ануляції і розмірів штрафних санкцій по заброньованому Турпродукту. Термін дії такої Опції встановлюється Морським перевізником і повідомляється Туристу Туроператором в письмовому (електронному) вигляді.

4.3. Для підтвердження бронювання Круїзу:

4.3.1. Туроператор надає Туристу Додаток № 1 «Турпродукт» до Договору, з зазначенням актуальних термінів оплати, Ануляції і розмірів штрафних санкцій по заброньованому Турпродукту, а також виставляє рахунок на оплату Вартості Круїзу;

4.3.2. Турист надає Туроператору підписаний Додаток № 1 «Турпродукт», де вказуються необхідні дані всіх Туристів: прізвище та ім'я в латинській транскрипції згідно написання в закордонному паспорті, дати народження, номера закордонних паспортів та інші деталі згідно з формою Додатка № 1;

4.3.3. Вартість Турпродукту, що підлягає оплаті Туроператору, визначена в Додатку № 1 “Турпродукт” в національній валюті .

4.3.4. Турист оплачує Депозит або повну Вартість Круїзу на підставі Договору.

4.4. Після отримання оплати від Туриста Туроператор направляє Туристу підтвердження бронювання.

4.5. Туроператор встановлює строки оплати та Ануляції Круїзу з урахуванням часу на банківські операції в Україні.

4.6. Турист зобов’язується оплатити Туроператору повну Вартість Круїзу в строки, зазначені в Додатку № 1.

4.7. Строк оплати Туристом Депозиту становить 24 години після підтвердження Туроператором Опції, якщо інший строк не погоджений Сторонами.

4.8. Надання Квитка Туристу Туроператором (Морським перевізником) здійснюється за умови повної оплати Вартості Круїзу Туристом. Звичайний термін надання Квитка Туристу становить від 2 тижнів до 2 днів до початку Круїзу. Цей термін може відрізнятися в залежності від Морського перевізника.

4.9. У випадку, якщо Турист бажає анулювати Круїз з якої-небудь причини, то Туристу необхідно направити письмову заяву про це Туроператору. Круїз може бути анульованим тільки з моменту отримання Туроператором письмового повідомлення про Ануляцію від Туриста. У залежності від термінів Ануляції, Морського перевізника Туроператором будуть накладені відповідні штрафні санкції.

4.10. Якщо Турист хоче внести які-небудь зміни в бронювання, Турист зобов'язується направити письмове звернення Туроператору із зазначенням запитуваних змін, а також прізвища та імені Туриста.

4.11. У разі зміни бронювання та/або Ануляції Круїзу Туристом Турист зобов’язується оплатити Туроператору збори та штрафні санкції від Вартості Круїзу відповідно до умов Морського перевізника.

4.12. У разі якщо повна оплата Вартості Круїзу не надійде у зазначений термін у повному обсязі, бронювання буде вважатися анульованим з вини Туриста, у зв'язку з чим будуть накладені відповідні штрафні санкції.

4.13. Повернення коштів за авіаквиток, за умови включення вартості авіаперельоту регулярним рейсом в Турпродукт, здійснюється за правилами, передбаченими авіаперевізником або Партнером Туроператора, який забезпечує надання послуги авіаперельоту.

4.14. Повернення коштів за розміщення, за умови включення в Турпродукт розміщення в готелі, пансіоні, хостелі і т.і. здійснюється за правилами (умовами), передбаченими Партнером Туроператора, який забезпечує надання послуг розміщення.

4.15. Термін повернення Туроператором коштів Туристу після Ануляції Круїзу становить не менше 100 днів. Туроператор зобов'язується сприяти в отриманні повернення коштів якнайскоріше шляхом переговорів з Морським перевізникам, однак не гарантує, що зможе забезпечити повернення коштів раніше, ніж через 100 днів після здійснення Ануляції Круїзу.

4.16. У разі Ануляції Договору повернення грошових коштів Турагентом Туристу здійснюється відповідно до цього Договору в національній валюті України за Валютним курсом Туроператора на день виставлення рахунку.
4.17. Якщо по існуючому бронюванню Турист запитує у Туроператора підвищення категорії каюти, то даний запит Туроператор направляє на розгляд Морському перевізнику. Туроператор сприятиме в отриманні позитивної відповіді від Морського перевізника, однак не гарантує забезпечення бажаного результату для Туриста.

4.18. Зміна підтвердженого бронювання з метою отримання спецпропозиції, діючої на момент зміни, неможлива. Всі спеціальні пропозиції діють тільки на нові бронювання.

4.19. Вищенаведений порядок бронювання визначає загальну послідовність дій, яка стосується бронювання, оплати Вартості Круїзу і штрафних санкцій. Особливі умови Морських перевізників наводяться в підтвердженні Опції, бронювання, а також в Додатку № 1 до Договору на туристичне обслуговування.

4.20. Вартість Турпродукту, що підлягає оплаті Туроператору, визначена в Додатку № 1 “Турпродукт” в іноземній валюті, а також в її еквіваленті в національній валюті України, розрахованому із застосуванням Валютного курсу Туроператора на день виставлення рахунку.

4.21. Оплата Турпродукту здійснюється Туристом на підставі виставленого рахунку у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Туроператора в день виставлення рахунку. У випадку прострочення сплати рахунку в повній мірі або частково, вартість Турпродукту підлягає перерахунку відповідно до цього розділу повністю або в частині, яка залишалася несплаченою.

4.22. Моментом оплати рахунку є зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Туроператора. При цьому ризики затримки у здійсненні банківських операцій і пов'язану з цим курсову різницю у разі зміни валютних курсів оплачує Турист. За рахунок Туриста здійснюється оплата витрат (комісій) за банківськими операціями.

4.23. У разі збільшення Туроператором вартості Турпродукту з підстав, зазначених у цьому Договорі або діючому законодавстві України, Туроператор протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання інформації про необхідність такого збільшення письмово, в тому числі за допомогою електронної пошти або факсу повідомляє Туриста про підвищення вартості Турпродукту. У разі згоди Туриста на внесення змін до Договору, Туроператор вносить відповідні зміни і Турист зобов'язаний здійснити доплату, пов'язану з таким підвищенням у строки, зазначені в рахунку, виставленому Туроператором.

4.24. Несвоєчасна, неповна або неправильна оплата Туристом вартості Турпродукту або його частини відповідно до умов даного Договору знімає з Туроператора відповідальність, пов'язану з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за Договором. У такому випадку Туроператор має право анулювати надання послуг, які входять до складу Турпродукту, з відшкодуванням Туроператору фактично здійснених ним витрат, пов'язаних з Ануляцією замовленого Турпродукту або його частини, а також з утриманням штрафних санкцій, передбачених Договором та Додатками до нього, вартості страховки, візового (консульського) збору та окремих категорій авіаквитків. З моменту направлення Ануляції Туроператором Турист несе відповідальність за розірвання (відмову) від виконання зобов'язань за цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТУРИСТА

5.1.1. Турист має право:

5.1.1.1. На необхідну та достовірну інформацію про правила вїзду в та виїзду з країни тимчасового перебування та перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки історії, природи, культури та інші об'єкти туристичного демонстрування, які знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища та іншу інформацію відповідно до законодавства України;

5.1.1.2. На інформацію про наявність у Туроператора необхідних дозволів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

5.1.1.3. На інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Туроператора у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою;

5.1.1.4. На належне виконання цього Договору Туроператором.

5.1.2. Турист зобов’язаний:

5.1.2.1. Повідомляти Туроператору достовірну інформацію про себе та осіб, які подорожують з ним, в тому числі прізвище, ім’я та по батькові, контанкті номери телефонів, електронную пошту, адресу проживання, інформацію про контактну особу (осіб) для зв’язку у надзвичайній ситуації;5.1.2.2. Бути завчасно та в повній мірі ознайомленим з та виконувати положення цього Договору, правила (умови) організації та проведення Круїзу Морським перевізником та надання інших туристичних послуг Партнерами Туроператора, а також дотримуватись цих правил;

5.1.2.3. Сплачувати вартість Турпродукту відповідно до умов цього Договору, а також будь-яких інших платежів, які підлягають оплаті на борту судна під час Круїзу (в т.ч. сервісний збір, оплата додаткових послуг та інш.);

5.1.2.4. Своєчасно та в повному обсязі надавати Туроператору документи, необхідні для оформлення Турпродукту;

5.1.2.5. У разі виклику Туриста або осіб, які з ним подорожують, в консульську установа іноземної держави для проведення особистої співбесіди з метою отримання в'їзної візи, прибути до такої установи за власний рахунок і у встановлений час;

5.1.2.6. Отримати під розпис і перевірити наявність і правильність заповнення документів, необхідних для здійснення туристичної поїздки, і негайно повідомити Туроператора про виявлені в них недоліки (неточності, помилки);

5.1.2.7. Прибути до місця відправлення транспортного засобу (наземного, повітряного, морського) не пізніше ніж за 2 години з метою реєстрації;

5.1.3. Крім цього Турист зобов'язується:

5.1.3.1. надати Туроператору всі необхідні для замовлення та бронювання Турпродукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників;

5.1.3.2. не порушувати права та інтереси третіх осіб, вимоги законодавства, які діють на території країни перебування;

5.1.3.3. виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

5.1.3.4. поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

5.1.3.5. бережно ставитися до довкілля, об'єктів природи і культурної спадщини в країні (місцевості) перебування;

5.1.3.6. обов'язково довести до відома Туроператора через повідомлення на його електронну адресу або під час замовлення Турпродукту та в будь-якому разі до Акцепту Публічного договору (оферти) всю інформацію, яка надасть Туроператору можливість об'єктивно виявити протипоказання до отримання окремих видів туристичних послуг, і Турпродукту в цілому, включаючи, але не обмежуючись: про наявність різного роду захворювань, наявності вагітності і його терміну, фактах перебування на обліку в психоневрологічному або наркологічному диспансерах, інших обставин щодо стану здоров'я. У разі неподання такої інформації Туроператору до моменту укладення даного Договору Турист несе особисту відповідальність за зміну стану здоров'я та/або настання летального наслідку з ряду причин, в тому числі, але не виключно, через зміну кліматичних умов, особливостей національної кухні країн перебування, погодних умов та інших причин;

5.1.3.7. відшкодувати Туроператору збитки, завдані йому неправомірними діями Туриста;

5.1.3.8. під час поїздок до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду до цих країн самостійно зробити необхідні щеплення та вакцинації, отримати документи про проведення таких щеплень та вакцинацій;

5.1.3.9. при поверненні з Круїзу Турист, зобов'язаний, в разі необхідності, передати свій закордонний паспорт громадянина України до відповідної дипломатичної або консульської установи іноземної держави для контролю повернення особисто або за посередництва Туроператора.

5.2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТУРОПЕРАТОРА

5.2.1. Туроператор має право:

5.2.1.1. У разі непередбаченого зростання транспортних тарифів, зміни законодавства в країні (місці) тимчасового перебування Туриста (в т.ч. зміни правил в'їзду і перебування), що відбулися після укладання цього Договору, в односторонньому порядку змінити вартість Турпродукту відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм»;

5.2.1.2. У разі виникнення, з незалежних від Туроператора причин та обставин (у тому числі, але не виключно в результаті дій капітана судна, який здійснює повний контроль і управління судном, у зв'язку з чим капітан має право: слідувати без лоцмана; буксирувати і надавати допомогу іншим судам в будь-якій ситуації на свій розсуд; відхилятися від початкового маршруту; заходити в будь-який порт незалежно від того передбачений він маршрутом чи ні; прийняти рішення про часткову зміну маршруту Круїзу в разі появи загрози безпеці пасажирів; відмовити пасажиру у посадці на судно або перервати його подорож в найближчому порту, якщо внаслідок поведінки пасажира створюється загроза для життя і здоров'я інших пасажирів тощо), які не дозволяють належно виконати свої зобов'язання по реалізації Турпродукту, забезпечити за погодженням з Туристом та Партнером Туроператора заміну пропонованих туристичних послуг, в тому числі місць розміщення (каюти, готелі) із збереженням класу послуг (категорії, зірковості) або з наданням послуг більш високого класу (категорії, зірковості);

5.2.1.3. При невиконанні Туристом будь-якого з грошових зобов'язань, передбачених цим Договором, Туроператор має право в односторонньому порядку та без попереднього повідомлення Туриста відмовити йому у наданні заброньованого Турпродукту та/або змінити його споживчі властивості, та/або призупинити надання послуг, передбачених заявкою на бронювання Круїзу, підтвердженої Туроператором раніше. Понесені Туристом збитки, пов'язані з виконанням Туроператором умов цього Договору, Туроператором не відшкодовуються, і Турист несе щодо них самостійну майнову відповідальність;

5.2.1.4. У разі односторонньої відмови Туриста від поїздки утримати на свою користь, обумовлену в Додатку № 1 суму як компенсацію за виконану роботу;

5.2.1.5. Своєчасно отримати від Туриста необхідну, коректну та повну інформацію персонального характеру з метою проведення належної підготовки реалізації Турпродукту. Відмова Туриста у своєчасному і повному наданні необхідних документів та інформації, в тому числі для консульської установи, є відмовою від замовленого або придбаного у Туроператора Турпродукту або його частини з наслідками передбаченими цим Договором;

5.2.1.6. Подавати документи на анулювання виданих Туристу туристичних віз/дозволів на в'їзд на територію іноземних держав у разі, якщо реалізація Турпродукту не відбулася через відмову Туриста від туристичних послуг або з інших об'єктивних причин;

5.2.1.7. На будь-які зміни тривалості маршруту та інших параметрів туристичних послуг, які входять в Турпродукт, якщо це пов'язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;

5.2.1.8. Відмовитися від виконання Договору без відшкодування будь-кому збитків у випадках:

5.2.1.8.1. Виникнення форс-мажорних обставин, при яких реалізація Турпродукту буде неможливою або буде результатом дій, яких Туроператор та інші суб'єкти туристичної діяльності, що надають туристичні послуги в межах Турпродукту, не могли передбачити;

5.2.1.8.2. Відмови консульської/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу візи/дозволу на в'їзд на її територію. В цьому випадку повернення грошових коштів буде відбуватися в порядку, передбаченому у разі Ануляції Договору.

5.2.2. Істотною умовою цього договору є право Туроператора за погодженням з Туристом вносити зміни в програму подорожі, не змінюючи якість і кількість пропонованих послуг, у тому числі Туроператор вправі, у разі неможливості надання Туристам раніше підтвердженої каюти, надати розміщення в іншій каюті, що має рівну або більш високу категорію цінового і (або) сервісного обслуговування; змінювати час відправлення і прибуття круїзного судна, розклад подорожі, порти заходу круїзного судна. Загальна ціна Турпродукту при цьому не переглядається.

5.2.3. Туроператор зобов’язаний:

5.2.3.1. Своєчасно надавати Туристу електронною поштою або шляхом розміщення інформації на своєму Веб-сайті необхідну інформацію, зокрема:

5.2.3.1.1. зміни тарифів на транспортні послуги, встановлення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміна курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість Турпродукту;

5.2.3.1.2. зміни порядку перевезення туристів, зміна цін на авіаквитки авіакомпанією, дату, з якої починають діяти нові ціни. У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Туриста електронною поштою або іншими засобами зв'язку.

5.2.3.2. Своєчасно інформувати Туриста про зміну контактних телефонів, телефаксів та адрес електронної пошти, банківських реквізитів, юридичної та/або фактичної адреси Туроператора, даних уповноваженої особи і т.п.

5.2.3.3. На письмову вимогу Туриста надавати йому необхідну для виконання зобов'язань за цим Договором документи та інформацію.

5.2.3.4. У разі зміни вартості Турпродукту, а також його умов, Туроператор зобов'язаний негайно проінформувати Туриста про ці обставини.

5.2.3.5. За дорученням Туриста надавати послуги щодо сприяння укладення з Туристом договорів медичного страхування та страхування від невиїзду.

5.2.3.6. Отримати необхідні сертифікати, дозволи та ліцензії, які необхідні для організації продажу Турпродукту, відповідати всім іншим вимогам, встановленим законодавством України для суб'єктів туристської діяльності.

5.2.3.7. У випадку відмови Туриста від цього Договору повернути йому грошові кошти відповідно до цього Договору у строк, що не перевищує 180 (Сто вісімдесят) робочих днів.

6. Заяви та запевнення сторін

6.1. Туроператор при цьому повідомляє, що фінансове забезпечення надано йому Акціонерним товариством «БАНК ШНВУСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ », код ЄДРПОУ 33695095, юридична та поштова адреса якого: Україна, 04119, м. Київ, вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, код банку 380281. Строк дії фінансового забезпечення з 18 (вісімнадцятого) березня 2021 до 19 (дев’ятнадцяте) березня 2026 року включно. Сума фінансового забезпечення складає 20 000,00 (двадцять тисяч) Євро 00 євроцентів.

6.2. Сума погодженої між Сторонами Договору компенсації відповідно до ч. 11 ст. 20 Закону України “Про туризм” складає 200 (двісті) гривень.

6.3. Укладанням цього Договору Туроператор підтверджує наявність у нього сертифікатів, дозволів і ліцензій на здійснення туристичної діяльності в Україні і прийняття на себе всієї, в тому числі, майнової відповідальності у разі їх відсутності, закінчення терміну дії або невідповідності чинному законодавству.

6.4. Укладанням цього Договору Турист підтверджує, що

6.4.1. Він до укладання Договору ознайомився к положеннями Публічного договору (оферти) та погодився з ними (акцептував) на умовах, викладених в ньому, та відповідно до діючого законодавства України;

6.4.2. Він отримав від Туроператора і до укладання цього Договору інформацію відповідно до ст. 19-1 Закону України “Про туризм” та Закону України “Про захист прав споживачів”, в тому числі про обставини, які перешкоджають можливості користування Турпродуктом. Будь-які заперечення та/або зауваження щодо наданої інформації у Туриста відсутні;

6.4.3. Він має належний обсяг цивільної дієздатності на укладання цього Договору та належним чином та відповідно до законодавства України уповноважений діяти від імені всіх інших Туристів, які згадані в преамбулі цього Договору і будуть його супроводжувати під час використання Турпродукту (Круїзу);

6.4.4. Рівень його знань англійської мови достатній для того, щоб ознайомитись з правилами організації та проведення Круїзу, викладені у Квитку та офіційній веб-сторінці Морського перевізника, та умовами надання інших туристичних послуг за межами України, які надаються іншими Партнерами Туроператора та включені до Турпродукту;

6.4.5. Він ознайомився з усіма умовами Договору Круїзу та погоджується їх виконувати;

6.4.6. Інформація, зазначена ним під час бронювання Турпродукту на Веб-сайті, повна та достовірна, в тому числі щодо номерів телефонів та електронної пошти.

7. Особливі умови щодо Круїзу

7.1. Загальні умови

Умови даного розділу відносяться до регулювання відносин між Туристом, Туроператором і Морським перевізником щодо Круїзу, який організовується Морським перевізником на підставі його умов та політики і замовляється Туроператором в інтересах і за дорученням Туриста на підставі цього Договору.

Підтвердженням укладання Договору Круїзу між Морським перевізником та Туристом є виданий Туристу Квиток.

З урахуванням того, що Круїз тягне за собою певні ризики, пов'язані в першу чергу з перевезенням морем (внутрішніми водними путями), і може включати в себе планові заходи судна в порти різних держав, які мають свої національні імміграційні, митні, санітарні та інші вимоги, а також в метою забезпечення безпеки як самого Туриста, так і інших пасажирів і судна в цілому, Турист бере до уваги і укладання цього Договору погоджується з умовами даного розділу щодо Круїзу.

Окрім того, Турист приймає і погоджується з тим, що проведення Круїзу може бути перенесено по строкам або скасовано Морським перевізником відповідно до умов Морського перевізника. Туроператор при цьому зобов’язується сприяти Туристу у мінімізації його витрат, пов’язаних з перенесенням або скасуванням Круїзу, але не гарантує, що зможе досягнути бажаного для Туриста результату, та не несе за це відповідальності.

7.2. Право

Правовідносини, які виникають щодо замовлення за дорученням Туриста Круїзу та його використання, регулюються положенням цього розділу Договору та правилами, які розміщенні на англійській мові на офіційному веб-сайті Морського перевізника, зазначеному в Білеті та/або Додатку № 1 “Турпродукт” Договору.

Турист підтверджує факт того, що він до укладання цього Договору належним чином ознайомлений з Договором Круїзу, правилами Морського перевізника, згоден з ними та зобов’язується їх виконувати в повній мірі.

Сторони дійшли згоди, що у випадку будь-якого спору щодо застосування положень цього розділу Договору або правил Морського перевізника, останні мають переважне значення та підлягають застосуванню.

7.3. Вартість Круїзу

Вартість Круїзу включає проживання, харчування (за винятком алкогольних, та деяких безалкогольних напоїв та сигар), розваги на борту, за які не стягується додаткова плата Морським перевізником, транспортування багажу з круїзного терміналу в каюту в портах посадки і з каюти в круїзний термінал в портах висадки, обслуговування в каютах. У деяких випадках, залежно від Круїзу і на розсуд Морського перевізника вартість Круїзу може включати подарунки, спеціальні заходи на березі, безкоштовні напої, портові збори. Вартість Круїзу не включає вартість авіаквитків, проживання в готелі до або після круїзу, трансферти, екскурсії та харчування на березі (в портах заходу судна), страховку, гру в казино (за наявності), послуги пральні та хімчистки, покупки в магазинах на борту судна, догляд за дитиною і будь-які інші послуги і предмети особистого користування, як наприклад, масаж, спа-процедури, перукарня, манікюр і фотосесії.

Турист розуміє і погоджується з тим, що вартість Круїзу може бути змінена Морським перевізником у разі збільшення собівартість перевезення, істотного збільшення операційних витрат (у тому числі вартості бункерування судна) або зборів за певні послуги (наприклад, портові збори або екстраординарні податки).

7.4. Прибуття на судно

Турист повинен прибути на пірс Морського перевізника в первісному пункті посадки на борт судна щонайменше за 2 (дві) години до призначеного часу відправлення, зазначеного в Квитку, щоб мати достатньо часу для перевірки багажу, квитка (ваучера) та оформлення інших необхідних документів.

7.5. Документи при посадці

У момент посадки на борт судна Турист несе відповідальність за наявність у нього всіх необхідних для Круїзу медичних щеплень та документів, у тому числі квитка (ваучера), дійсних паспортів, віз, медичних карток, а також будь-яких інших проїзних і медичних документів, які необхідні для запланованих портів заходу судна і висадки з нього. Всі ці документи повинні бути з Туристом протягом усього Круїзу. Якщо з вини Туриста він не зможе отримати або мати такі документи, такому Туристу з боку Морського перевізника може бути відмовлено в посадці на борт судна і проживанні або Турист може бути висаджений на протязі рейсу, і ні Морський перевізник, ні Туроператор в такому разі не будуть нести будь-яку відповідальність перед Туристом за відмову у посадці на борт судна або висадку, у тому числі щодо повернення сплачених ним коштів. В обов'язки Туриста входить визначення переліку документів і медичних щеплень, які можуть бути необхідні у всіх запланованих портах заходу судна. У цьому випадку ні Морський перевізник, ні Туроператор не зобов'язані надавати таку інформацію Туристу, а у випадку, якщо така інформація ними буде надана (без гарантії того, що така інформація правильна, актуальна і достовірна), Турист все ж не позбавляється обов'язку провести належну перевірку даної інформації з відповідними органами державної влади.

7.6. Багаж

Кількість багажу, яке дозволяється Туристу взяти з собою на борт судна, становить не більше ніж 2 поклажі в межах20 кгкожна.Кожному дорослому Пасажиру дозволяється реєструвати або перевозити на борту судна особисті речі, які дійсно необхідні під час Круїзу, включаючи валізи, дорожні скрині, саквояжі, ранці, сумки, вішалки з одягом, предмети особистої гігієни та подібні до них речі.

За жодних обставин Пасажир не має права реєструвати, провозити на борту судна або в рамках наземної частини Турпродукту, будь-які незаконні психотропні засоби, піротехнічні вироби, живих тварин, зброю, вогнепальну зброю, вибухові або інші небезпечні матеріали, або будь-які інші предмети, заборонені діючим законодавством або політикою Морського перевізника. Морський перевізник зберігає за собою право відмовити Пасажиру перевозити на борту судна або іншого транспортного засобу будь-які предмети, які Перевізник вважає неприйнятними. Турист зобов'язаний самостійно розмістити багажні бірки на валізах в день посадки, чітко вказуючи номер каюти на бірці, щоб уникнути затримок у доставці багажу в каюту.

У випадку, якщо Турист здійсним замовленя “гарантійної каюти” та в його Квитку не було зазначено номер каюти, на багажній бірці вказується абревіатура "GTY" або інше слово відповідно до умов Морського перевізника.
Залежно від Круїзу і його умов Морським перевізником можуть бути встановлені й інші вимоги, зазначенні в Договорі Круїзу, щодо багажу Туриста.

У разі втрати і пошкодження багажу, Турист зобов'язаний негайно після виявлення такої втрати чи пошкодження письмово повідомити про це Морського перевізника.

Примітка. Ці положення щодо багажу не поширюються на багаж під час авіапереліту до порту посадки на судно або з порту висадки з судна, оскільки ці вимоги встановлюються авіакомпаніями окремо.

7.7. Дотримання національних законів

На Туриста покладається зобов'язання дотримуватися і виконувати без затримки всі вимоги імміграційних, портових, митних органів влади, а також органів охорони здоров'я та внутрішніх справ, включаючи законодавство будь-якої держави-перебування Туриста. Ні Морський перевізник, ні Туроператор не несуть відповідальності за дотримання Туристом даних вимог або за їх порушення. Турист повинен відшкодувати Морському перевізнику будь-які витрати, які можуть виникнути у зв'язку з цими обставинами.

У випадку, якщо органи державної влади в запланованому порту заходу відмовлять Туристу в посадці, сходженні не беріг або висадці з судна з причини особливостей і змісту його паспорта, візи або з якої-небудь іншої причини, Турист розуміє, що йому / їй не буде дозволено здійснити посадку на борту судна, висадку або зійти на берег в цій країні. Турист погоджується, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не є відповідальними у випадках, якщо Турист не зміг сісти на судно за розкладом, якщо Турист висаджений з судна протягом рейсу або від Туриста вимагається знаходження на борту судна протягом усього заходу в порт. Турист приймає і погоджується з тим, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести відповідальність перед Туристом у випадку настання таких обставин.

7.8. Контактна інформація
У разі необхідності і до посадки на борт судна Турист надасть Морському перевізнику необхідну контактну інформацію, яка, серед іншого, може включати наступне: повне ім'я Туриста, номер паспорта, адреса проживання, дата народження, номер телефону (мобільний і міський), електронна адреса, контактна особа при надзвичайних обставинах (включаючи адресу проживання/місцезнаходження даної особи, його/її контактні номери телефонів, електронна адреса), з яким Морський перевізник повинен мати можливість зв'язатися в будь-який час дня. При цьому Турист погоджується з тим, що в разі ненадання такої інформації, йому/їй може бути відмовлено в посадці на борт судна, а у випадку, якщо Морський перевізник визначить, що надана інформація некоректна, Турист може бути висаджений з судна. У цьому випадку ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести будь-яку відповідальність перед Туристом, в тому числі щодо повернення сплачених ним коштів у повному обсязі або частково.

7.9. У певних випадках законодавство окремих держав може забороняти посадку на борт судна або висадку з судна в будь-якому порту, крім тих, які включені в список планових заходів судна. У цьому випадку тільки ті пасажири, яким необхідно надання термінової медичної допомоги, зможуть бути висаджені або посаджені на борт судна у позапланових портах заходу судна. Якщо позапланова посадка (висадка) пасажирів дозволена для пасажирів з метою надання термінової медичної допомоги, такі пасажири можуть понести додаткові витрати, пов'язані з покриттям будь-яких штрафних санкцій, які будуть покладені на Морського перевізника, а також інші додаткові витрати.

7.10. Мова на судні

Офіційною мовою на судні є англійська. Тому Турист розуміє і погоджується з тим, що для комфортної подорожі від нього вимагаються мінімальні знання даної мови для спілкування зі співробітниками Морського перевізника на судні і розуміння оголошень по судну, які можуть бути як в усній, так і письмовій формі.

7.11. Правила на судні

Турист зобов'язується дотримуватися всіх правил і інструкції Морського перевізника на судні, а також накази і вказівки капітана і офіцерів судна, у тому числі щодо питань безпеки на судні, способів оплати протягом і по завершенню Круїзу, куріння на борту, форми одягу, необхідної для відвідування окремих приміщень на судні, вживання алкоголю, збору на обслуговування і чайових, електрики на борту судна, збереження цінних речей, Інтернету, телефонного зв'язку та іншого на судні. Морський перевізник, капітан та офіцери судна мають право використання розумних засобів забезпечення виконання законів і розпоряджень, які можуть включати в тому числі зняття Туриста з судна. Морський перевізник і капітан мають право відмовити в посадці на борт судна або зняти Туриста з судна по будь-якої причини. У цьому випадку Морський перевізник і Туроператор не будуть зобов'язані повернути частину сплачених коштів або нести відповідальність якимось іншим чином. Морський перевізник, капітан та офіцери судна, на їх розсуд і з метою забезпечення безпеки Туриста, пасажирів і судна в цілому, залишають за собою право провести обшук Туриста або його каюти та зберегти докази будь-якого зафіксованого інциденту з тим, щоб дотриматись вимог законодавства і провести необхідне розслідування на борту судна Морського перевізника. Турист погоджується з будь-яким таким обшуком і розслідуванням незважаючи на те, чи буде воно проводитися органами державної влади або на вимогу капітана і офіцерів судна.

Турист зобов'язаний протягом всього перебування на борту судна брати участь у всіх навчально-тренувальних заняттях, які є обов'язковими відповідно до застосовного права та/або встановлені Морським перевізником з метою забезпечення безпеки Туриста, пасажирів і судна в цілому. Турист розуміє, що в разі не прийняття участі в таких заходах, він може бути висаджений з судна без покладання будь-якої відповідальності на Морського перевізника або Туроператора.

7.12. Тварини і птахи

Знаходження та перевезення на судні тварин і птахів забороняється крім випадків, прямо передбачених умовами Морського перевізника.

7.13. Фото/відео

Морський перевізник має право використання зроблені на борту судна або іншим чином під час Круїзу фотографії або відео за участю Туриста в маркетингових або інших рекламних цілях, якщо тільки Турист до посадки на борт судна спеціально не звернувся в письмовій формі до Морського перевізника з проханням не використовувати його (її) зображення для таких цілей.

7.14. Особливі дієти та побажання

Морський перевізник буде прагнути, але не гарантує, що зможе задовольнити всі виниклі у Туриста на судні побажання щодо дієти або чогось ще.

7.15. Незалежні підрядники на судні

Морський перевізник не несе відповідальність за дії незалежних підрядників, які знаходяться на борту судна або за його межами з метою надання Туристу певних послуг або продажу товарів. Дії незалежних підрядників не є діями Морського перевізника або Туроператора, і Турист вправі самостійно вступати з ними у взаємні відносини з метою укладення окремих договорів. До числа незалежних підрядників відносяться в тому числі, але не виключно, лікарі, перукарі, майстри манікюру, масажисти, продавці товарів, лектори, інструктори та тренери та інші.

Берегові екскурсії та тури можуть організовуватися як незалежними підрядниками, так і Морським перевізником відповідно до умов, які ними встановлені, в тому числі щодо внесення до них змін або їх скасування. Морський перевізник відносно берегових екскурсій і турів, організованих незалежними підрядниками, виступає виключно в якості їх агента і не несе відповідальність за скасування чи зміну таких турів та екскурсій.

Турист згоден з тим, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не несуть відповідальність за будь-які витрати, збитки, шкоду, тілесні ушкодження або смерть, втрату або пошкодження майна, що виникли внаслідок використання послуг або продукції, наданих незалежними підрядниками. Ризик таких втрат, витрат і збитків Турист приймає на себе.

Незалежні підрядники самостійно встановлюють вартість своїх послуг і товару, яка може бути оплачена як безпосередньо такому підряднику, так і Туроператору або Морському перевізнику, за допомогою суднового рахунку Туриста.

7.16. Маршрут та зміни в маршруті слідування, заміна судна

Турист визнає і погоджується з тим, що планований маршрут Круїзу, а також оголошені час відходу і приходу судна не гарантуються. Морський перевізник залишає за собою право замінити іншим судном судно, яке планувалося для рейсу, незалежно від того, належить чи тільки експлуатується це нове судно Морським перевізником.

Будь-яка частина цього Договору в частині морського Круїзу і самого рейсу судна підлягає скасуванню, затримці, зміни чи анулювання щодо заходу в окремі порти по будь-якій причині, включаючи, але не обмежуючись, негоду, переважаючі погодні умови, вимоги безпечної навігації, навігації через регульовані води, порти і канали, форс-мажорні обставини, стихійні лиха, трудові конфлікти, війни, військові дії, блокада, вибух, пожежа, зіткнення, посадки на мілину або затоплення судна, поломки судна або відмови та/або пошкодження судна та/або його корпусу/двигуна/обладнання, що можуть виникнути або бути викликані як завгодно і за будь-яких обставин, або громадянські заворушення, терористичні акти, масові заворушення, повстання, арешт, розпорядження або обмеження з боку державних органів (у тому числі через дії посадових осіб порту), реквізиції судна, політичних хвилювань, дій чи загрози тероризму, нездатність отримати або відмова поставок/бункерування для судна, включаючи пальне, страйки на борту або на березі, страйки авіакомпаній, складнощі з докування, затори, митні чи імміграційні обмеження, властиві проїзним документам, медичні довідки, вказівки страховиків, пошук і рятування на море, висадка медичного персоналу, пасажирів або будь-яких інших обставин, незалежних від Морського перевізника та Туроператора. При необхідності і на розсуд Морського перевізника, перевізник може замінити порти заходу судна або здійснити інші зміни на маршруті. Морський перевізник та Туроператор не несуть відповідальність перед Туристом за будь-які збитки або інші претензії у випадку будь-якої затримки, змін на маршруті або неможливості виконання цієї частини Договору з причини виникнення якої-небудь події або подій, зазначених в цьому пункті.

7.17. Перешкоди для виконання Круїзу

Якщо виконання Круїзу або будь-якої його частини ускладнене або зупинено (або якщо, на думку Морського перевізника або капітана, ймовірно, буде ускладнене або зупинено) з причини якої-небудь події або подій, як зазначено в пункті 6.16 цього розділу або з якоїсь іншої причини, яка, на думку Морського перевізника та/або капітана необхідна для збереження майна пасажирів і судна, Морський перевізник не несе ніякої відповідальності перед Туристом в результаті такого анулювання, припинення або зміни в Круїзі. Однак, якщо Круїз анульований або припинений достроково через механічну поломку судна, Турист має право на повне повернення коштів за скасований Круїз або часткове відшкодування за перерваний Круїз. Для Круїзів, які припинені достроково через механічну несправність судна, Морський перевізник повинен також надати транспорт до запланованого порту висадки або, на розсуд Морського перевізника, в рідне місто Туриста; а також забезпечити проживання, якщо висадка і нічліг у позаплановому порту необхідні.


Крім того, у разі, якщо Морський перевізник проінформований про те, що його судно або пасажири можуть бути затримані, заарештовані або їм може бути відмовлено у вході в будь-який порт через присутність на борту будь-якої людини, незалежно від причини такої затримки, затримання або відмови, Морський перевізник на свій власний розсуд може висадити будь-якого пасажира, чия присутність на борту може призвести до такої потенційної затримки, затримання або відмови, і в цьому випадку Морський перевізник не поверне грошові кошти або іншим чином буде нести відповідальність перед таким пасажиром за таких обставин. Також Морський перевізник не несе перед таким пасажиром відповідальність за проживання, харчування, перевезення у зворотному напрямку або будь-які інші витрати, понесені цим пасажиром у зв'язку з такою передчасною висадкою з судна. Турист несе виключну відповідальність за визначення того, чи може бути Турист затриманий, заарештований або чи може бути йому відмовлено у в'їзді в порт, в який може зайти судно.

7.18. Медичні та пов'язані з ними питання

7.18.1. Турист визнає і добровільно приймає на себе ризики, притаманні поїздці на море, у тому числі ризик того, що сучасна медична увага або невідкладна медична висадка можуть бути відкладені або навіть неможливі через розташування судна, погодні умови або за інших обставин. Турист завіряє і гарантує, що він фізично і іншим чином придатний для подорожі на судні протягом усього рейсу. Турист зобов'язаний проінформувати Туроператора в момент бронювання, і надалі Туроператора і Морського перевізника у письмовій формі, про будь-яку з таких обставин:

• про будь-який фізичний або психічний стан, який може потребувати медичну або професійну допомогу та увагу під час Круїзу;

• про будь-які обставини, які можуть зробити Туриста нездатним для подорожі морем, або які можуть вимагати особливий догляд чи допомогу;

• про будь-які обставини, які можуть становити ризик або небезпеку для Туриста або кого-небудь іншого на борту судна;

• про будь-які обставини, при яких може знадобитися кисень в медичних цілях; або

• який-небудь намір або необхідність використовувати інвалідну коляску, візок, інший мобільний пересувний пристрій.

Морський перевізник може бути не в змозі запропонувати додаткову допомогу для задоволення особливих фізичних чи пов'язаних зі здоров'ям потреб Туриста.

Морський перевізник залишає за собою право відмовити в посадці на судно або зняти з судна тих, хто на його думку знаходиться в непридатному для Круїзу фізичному або психічному стані, а також тих, хто може зажадати більшої обережності ніж та, яку Морський перевізник здатний забезпечити.

7.18.2. Інвалідність. Турист, пересування якого під час Круїзу залежить від інвалідного візка, повинен бути самодостатнім і супроводжуватися під час Круїзу кимось, хто може допомогти йому, і особливо в разі виникнення надзвичайної ситуації. Турист у випадку використання інвалідного візка повинен також забезпечити наявність у нього власного невеликого і складного крісла.

Турист бере до уваги і погоджується з тим, що в деяких портах заходу судна можуть бути відсутні можливості для спуску і підняття на борт судна колісних засобів пересування.

7.18.3. Вагітність. Майбутні мами повинні надати медичну довідку англійською мовою про те, що їм дозволяється подорож на судні.

Турист погоджується з тим, що Морський перевізник не в змозі розмістити жінок, які перебувають на двадцять четвертому і більше тижні вагітності або можуть досягти цього терміну протягом Круїзу. У цьому випадку Морський перевізник залишає за собою право відмовити в посадці на борт судна такій жінці або висадити її протягом усього Круїзу, а також він не несе відповідальність за будь-які складнощі по відношенню до будь-якої вагітності протягом усього терміну Круїзу або після його закінчення.

7.18.4. Відповідальність. Підписуючи цей Договір, Турист звільняє Морського перевізника та Туроператора від будь-якої відповідальності за будь-які травми або збиток, пов'язаний з Круїзом, але викликаний раніше існуючим порушенням здоров'я чи іншим захворюванням. Морський перевізник не гарантує, що певні медичні послуги будуть доступні на судні, і якщо будь-які медичні послуги і доступні Туристу, то вони виключно для забезпечення зручності Туриста і надання невідкладної медичної допомоги. Медичні послуги, які доступні на борту судна, обмежені, і Турист з розумінням ставиться до того, що можуть виникнути обставини, за яких медична допомога може бути надана виключно береговими медичними установами або медичним фахівцем.

7.18.5. Медичний персонал. Турист також розуміє і погоджується з тим, що можуть виникнути обставини, за яких судно повинне буде відхилитися від курсу з метою висадки Туриста або інших осіб за необхідності надання їм медичної допомоги на березі. У цьому випадку розумна плата може бути призначена за такі послуги. Лікар(-і), медсестра(-и) та/або стоматолог(-и) (далі по тексту - "Медичний персонал") є незалежними підрядниками і не є агентами або співробітниками Морського перевізника або Туроператора. Медичний персонал несе повну відповідальність за свої дії та упущення. Ні Морський перевізником, ні Туроператор не несуть відповідальність за будь-який збиток або шкоду, які були спричинені у зв'язку з поведінкою, діями чи упущеннями Медичного персоналу. Турист тим самим погоджується на лікування судновим Медичним персоналом або лікарем, призначеним Морським перевізником, якщо після посадки на судно Турист не може самостійно призначити або забезпечити таке лікування і на думку суднового Медичного персоналу потребує медичної допомоги. Турист погоджується відшкодувати Морському перевізнику і Туроператору збитки у разі, якщо Морський перевізник буде змушений оплатити вартість невідкладної медичної допомоги для Туриста, включаючи його транспортування. У той же час Морський перевізник не зобов'язаний здійснювати такі платежі.

7.18.6. У будь-якому порту, в тому числі в первісному порту посадки на судно, Морський перевізник має повне право відмовити в перевезенні та/або висадити будь-якого пасажира, якщо він/вона страждає від інфекційної хвороби; якщо його/ її здоров'я або фізичний або психічний стан робить його/її, на думку Морського перевізника або суднового Медичного персоналу, непридатним для подорожі; або якщо його/її присутність на судні можуть, на думку Морського перевізника або суднового Медичного персоналу, бути несприятливим для комфортності та безпеки інших пасажирів або існує ризик заподіяння шкоди або самому собі, або іншим пасажирам і членам екіпажу судна. Ні Морський перевізник, ні Туроператор не можуть нести відповідальність за відмову в перевезенні або висадку будь-якого такого пасажира. У разі карантину Туриста, Турист повинен особисто нести всі пов'язані з цим ризики і витрати, у тому числі витрати на його утримання в період його утримання в карантині. Морський перевізник не зобов'язаний відшкодовувати Туристу плату за Круїз, сплачену Туристом, якщо йому відмовлено в посадці на судно або він/вона вимушено покинув (-ла) судно до закінчення Круїзу з медичних причин, також як ні Морський перевізник, ні Туроператор не несуть відповідальність за проживання, харчування, зворотнє транспортування та інші витрати, понесені таким Туристом у зв'язку з таким передчасним від'їздом. Турист, який висаджений на берег за медичними показаннями, несе всі пов'язані з цим витрати, у тому числи його транспортування та медичний огляд (лікування). У цьому випадку Турист погоджується компенсувати Морському перевізнику будь-які витрати авансом на рахунок Морського перевізника і дозволяє Морському перевізнику списати з банківської картки Туриста будь-які такі витрати.

7.19. Подорож з неповнолітніми

Якщо інше не передбачено умовами Морського перевізника

7.19.1. На борт судна допускаються немовлята, вік яких на момент посадки на судно становить щонайменше 12 місяців.

7.19.2. Неповнолітнюю є особа у віці до 18 років на момент посадки. Для пасажирів у віці до 18 років, які подорожують у супроводі дорослого, який не є батьком неповнолітньої чи законним опікуном, батько або опікун повинен оформити відповідний дозвіл (доручення), відповідно до якого дана особа уповноважується супроводжувати під час Круїзу неповнолітнього, а також приймати рішення щодо його/її лікування у разі виникнення надзвичайної ситуації. Такий дозвіл має бути підкріплено копіями документів, що засвідчують особу обох батьків/опікуна і має бути надано Морському перевізнику на пірсі під час реєстрації. Ненадання цих документів може призвести до відмови в посадці на судно без будь-якої відповідальності для Морського перевізника або Туроператора, в тому числі щодо повернення сплачених за Круїз грошових коштів.

7.19.3. Молодою повнолітньою є особа у віці від 18 до 20 років на момент посадки на судно. Морський перевізник може вимагати, щоб молода повнолітня особа у віці до 21 року супроводжувалася в тій же чи сусідній каюті особою у віці 21 рік і старше, та яка б надала згоду нести відповідальність за особою віком до 21 року.

Примітка: Двоє людей і Двоє до 21 року можуть подорожувати разом в одній каюті, якщо вони є подружньою парою, що підтверджено наданням Морському перевізнику перед посадкою відповідного свідоцтва про шлюб.

7.19.4. Діти у віці до 16 років не допускаються у фітнес-центр. Мінімальний вік для використання казино і термального курорту (сауна, парна, гідромасажні ванни) становить 18 років. Відвідування інших спа і салонів краси обмежень за віком не мають. При спа-процедурах повинні бути присутні батьки або законний опікун.

7.20. Алкогольна політика

Турист повідомлений і погоджується з тим, що згідно вимог Морського перевізника вік пасажира повинен бути не менше 21 року для цілей купівлі або споживання алкоголю на борту судна. При цьому Морський перевізник залишає за собою право відмовити в обслуговуванні кому завгодно, хто за його власним рішенням може перебувати в стані алкогольного сп'яніння, або з якоїсь іншої причини на розсуд і рішення Морського перевізника, капітана або іншого офіцера з метою збереження здоров'я і безпеки пасажирів і співробітників на судні.

7.21. Відповідальність

7.21.1. У випадках, коли Туристу буде відмовлено в посадці на борт судна або висадці з судна з його вини або в разі порушення ним умов даного розділу та/або Договору в цілому, ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести будь-яку відповідальність перед Туристом, в тому числі щодо повернення сплачених ним коштів у повному обсязі або частково.

7.21.2. Турист несе відповідальність перед Морським перевізником і зобов'язаний компенсувати йому будь-які і в повному обсязі збитки, заподіяні судну, його частинам, встановленому на ньому обладнанню або шлюпкам, а також будь-який інший збиток і шкоду (включаючи штрафні санкції, витрати на юридичні послуги, податки і збори, витрати, покладені на Морського перевізника третьою особою), які може понести Морський перевізник у зв'язку з перебуванням на його борту Туриста або внаслідок поведінки, діяльності або упущень, допущених Туристом. Турист не повинен ні оплачувати, ні отримувати будь-яке відшкодування збитків по загальній аварії відносно будь-якого майна.

7.21.3. Турист приймає до уваги і погоджується з тим, що ні Морський перевізник, ні Туроператор не відмовляються від будь-яких засобів захисту відповідно до закону, і вони застосовують будь-які і всі можливі обмеження відповідальності, імунітети і права, передбачені Міжнародною конвенцією з перевезення пасажирів і багажу морем 1974 (далі по тексту - «Афінська конвенція») і Афінської конвенції, зміненої Протоколом 2002 (далі по тексту - «Протокол 2002»), а де застосовується і Європейським регламентом № 392/2009 від 23.04.2009 року про відповідальність пасажирських перевізників морем у разі аварій (далі по тексту - «Регламент про відповідальність»), які обмежують відповідальність Морського перевізника у випадку відповідальності за смерть і заподіяння тілесних ушкоджень пасажирам і втрати або пошкодження його/її багажу. І ніщо ні в цьому розділі, ні в Договорі в цілому не спрямоване на те, щоб обмежити або позбавити Морського перевізника або Туроператора будь-якого обмеження відповідальності або звільнити його від відповідальності або від переваг будь-якого закону, який може бути застосовний з метою забезпечення звільнення від відповідальності або обмеження відповідальності Морського перевізника або Туроператора.

7.21.4. Морський перевізник не несе відповідальність за тілесні ушкодження, хворобу і смерть Туриста, а також за втрату і пошкодження будь-якого належного Туристу майна, якщо тільки це не є результатом необережності або зловмисних дій Морського перевізника.

7.21.5. Морський перевізник не несе відповідальність за моральний збиток, душевне хвилювання та інші подібні ментальні переживання Туриста при будь-яких обставинах, за винятком випадків, коли (1) така шкода заподіяна необережністю Морського перевізника і пов'язана з фактичним тілесним ушкодженням Туристу, або наявністю у нього/неї страху за свою безпеку, або знаходженням в стані ризику заподіяння тілесного ушкодження, або (2) коли встановлено, що така шкода умисно заподіяна Морським перевізником.


7.21.6. Морський перевізник не є відповідальним за втрату або пошкодження грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових документів, золотих і срібних виробів, коштовностей, творів мистецтва, фото-, відео- та аудіо обладнання або приладдя до них, комп'ютерів, телефонів та інших цінних речей, якщо тільки вони не були передані капітану або іншому призначеному представнику з метою їх збереження і з наданням Туристу відповідної квитанції. У цьому випадку відповідальність Морського перевізника обмежується межами відповідальності, встановленими Афінською конвенцією, Протоколом 2002 або Регламентом про відповідальність.

7.21.7. Для всіх рейсів, які не підпадають під сферу дії Афінської конвенції, Протоколу 2002, Регламенту про відповідальність або іншого законодавчого акту, Турист згоден, що відповідальність Морського перевізника та Туроператора буде обмежена відповідно до умов Морського перевізника, які застосовується до Круїзу, якщо тільки Турист не надасть Морському перевізнику декларацію про реальну вартість майна і не сплатить йому до посадки на судно суму, рівну 5% від суми, яка перевищує вартість цінностей, зазначених у цьому пункті. Межі відповідальності Морського перевізника та Туроператора також поширюються на предмети, які розміщені в суднових депозитних боксах або каютних сейфах, ручному або не відкритому багажі. Ламкі та цінні речі, включаючи ті, котрі зазначені в підпункті вище, повинні переноситися Туристом в ручній поклажі на і з судна, знаходяться в повній відповідальності Туриста і не можуть бути поміщені в багаж, який підлягає реєстрації. Морський перевізник не несе відповідальність за пошкодження або втрату таких предметів.

7.21.8. Ні за яких обставин не можуть бути взяті на судно небезпечні або протизаконні предмети і речовини. Турист несе відповідальність за попереднє повідомлення Морського перевізника у випадку, якщо у нього є питання щодо дозволеності прийняття таких предметів або речовин на борт судна.

7.22. Застереження щодо даного розділу

Положення цього розділу застосовуються тільки в тій частині Турпродукта, яка має відношення до Круїзу. У випадках, коли положення цього контракту входять у суперечність з положеннями цього розділу з питань Круїзу, положення розділу мають переважне значення.

Документи, які потрібні Морському перевізнику для реєстрації Туриста, повинні бути оформлені англійською мовою або супроводжуватися нотаріально завіреним перекладом на цю мову.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі порушення (невиконання або неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, яка порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

8.1.1. Турист приймає до уваги і погоджується з тим, що Туроператор не відмовляються від будь-яких засобів захисту відповідно до закону, і він застосовує будь-які і всі можливі обмеження відповідальності, імунітети і права, передбачені міжнародним правом, національним законодавством та правом, яке застосовується до реалізації Турпродукту або його частини як на території Україна, так і за її межами, які обмежують відповідальність Туроператора, Морського перевізника, авіакомпанії або будь-якого іншого Партнера Туроператора у випадку відповідальності за смерть і заподіяння тілесних ушкоджень пасажирам і втрати або пошкодження його/її багажу. І ніщо в цьому Договорі не спрямоване на те, щоб обмежити або позбавити Туроператора будь-якого обмеження відповідальності або звільнити його від відповідальності або від переваг будь-якого закону, який може бути застосовний з метою забезпечення звільнення від відповідальності або обмеження відповідальності Туроператора.

8.2. Туроператор не несе відповідальності в наступних випадках:

8.2.1. За зміну або скасування програми Турпродукту, якщо такі зміни або скасування сталися в результаті дії третіх осіб і знаходяться за межами компетенції Туроператора.

8.2.2. За скасування чи зміну часу відправлення поїздів, авіарейсів, суден та інших транспортних засобів, скорочення часу стоянки в портах, зміну часу відплиття судна Морським перевізником, фрахтувальником, капітаном, зміну маршруту круїзного судна, а також за пов'язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до складу Турпродукту.

8.2.3. За схоронність багажу, цінностей та документів Туриста протягом усього періоду Турпродукту.8.2.4. Якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або, якщо в силу інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не користувався Турпродуктом.

8.2.5. Щодо відшкодування грошових коштів, витрачених Туристом, якщо Турист у період обслуговування за своїм переконанням або у зв'язку із своїми інтересами не користувався всіма або частиною запропонованих та сплачених туристичних послуг. В цьому випадку Туроператор не відшкодовуватиме Турагенту або Туристу ніяких втрат або збитків.

8.2.6. За погіршення стану здоров'я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень, смерть Туриста, необхідність оплати за його медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків і т.п. Турист укладанням даного Договору звільняє Туроператора від будь-якої відповідальності в разі настання з Туристом будь-чого з перерахованого в цьому пункті, а також подій аналогічних по суті, якщо вони виникли не з вини Туроператора (в тому числі Морського перевізника), при цьому наявність вини для пред'явлення претензій повинна бути доведений в установленому законодавством порядку. Турист також приймає до уваги та погоджується з тим, що під час Круїзу ні Морський перевізник, ні Туроператор не будуть нести відповідальність за травми і шкоду, заподіяну в результаті дій форс-мажору.

8.3. Відповідальність за виконання зобов'язань, пов'язаних з транспортними перевезеннями і страхуванням відноситься відповідно на перевізників і страхових організацій.

8.4. Турист несе відповідальність за належне використання Білету, страхового полісу та інших документів;

8.5. У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми Турпродукту Туроператор передає претензії Туриста на розгляд авіакомпанії.

8.6. У разі самостійної організації придбання авіаквитків та трансфертів до місця відправлення судна в Круїз Турист несе відповідальність за своєчасність прибуття до місця відправлення судна в Круїз, а також за дійсність закордонних паспортів і інших документів та відомостей, що надаються в посольства/консульства для отримання в'їзної візи, Партнерам Туроператора та Туроператору.


8.7. Незаселення Туриста в каюту круїзного судна в дату, вказану в замовленні, з причин, що не залежать від дій Туроператора та/або Морського перевізника, вважається відмовою Туриста від подальшого виконання умов цього Договору або Договору Круїзу.

9. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ, АНУЛЮВАННЯ БРОНЮВАННЯ

9.1. Кожна зі Сторін має право вимагати зміни або розірвання даного Договору у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких виходили Сторони при укладенні Договору на підставі умов цього Договору та відповідно до законодавства України. Ануляція в даному випадку відбувається з урахуванням витрат, понесених у зв'язку з виконанням такого Договору.

9.2. Сторони погодились з тим, що їхні права та обов’язки за цим Договором припиняються при настанні скасувальної обставини, якою є відмова Партнерів Туроператора, які надають туристичні послуги в межах Турпродукту, у наданні таких послуг. Про настання скасувальної обставини та про її зникнення Туроператор зобов’язується повідомити Туриста. Турист погоджується з тим, що він може отримати повідомлення про настання скасувальної обставини безпосередньо від Партнерів Туроператора. У разі настання такої скасувальної обставини повернення коштів Туристу відбувається відповідно до умов такого Партнера Туроператора. Туроператор при цьому зобов’язується сприяти Туристу у мінімізації його витрат, пов’язаних з перенесенням або скасуванням послуги, але не гарантує, що зможе досягнути бажаного для Туриста результату, та не несе за це відповідальності.

9.3. У разі розірвання цього Договору на вимогу Туриста або односторонньої відмови Туриста від виконання Договору, Турист зобов'язаний компенсувати Туроператору пред'явлені до оплати останнім фактично понесені витрати з метою виконання Договору. Зазначені витрати відповідно до укладених Туроператором угод з Партнерами Туроператора, які надають туристичні послуги за цим Договором, визначаються в Додатку № 1 до цього Договору.

9.4. Про будь-яку відмову з боку Туриста від виконання цього Договору, Туроператор повинен бути сповіщений у письмовій формі.

9.5. У разі анулювання Туристом підтвердженого бронювання в зв'язку з неможливістю з якої-небудь причини або відмовою з боку Туриста здійснити туристичну поїздку, Турист зобов'язаний самостійно та власними коштами
9.5.1. сплатити штрафні санкції Морського перевізника, з якими Турист ознайомлений до укладання цього Договору,

9.5.2. компенсувати Туроператору витрати на підготовку до реалізації Турпродукту, в тому числі банківські витрати на оплату Партнерам Туроператору,

9.5.3. сплатити Туроператору додатково 50 Євро в еквіваленті в національній валюті України із розрахунку за одного Туриста за ведення бронювання.

При цьому, якщо документи Туриста надавалися в консульську установу, вартість консульського збору не повертається.

10. ФОРС-МАЖОРНІ І ІНШІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором без надання компенсації понесеного збитку, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили, що виникла після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, таких як: повінь, пожежа, землетрус, та інші природні явища, а також війна, військові дії, блокада, терористичні акти, страйки, епідемії, заборонні дії влади і акти державних органів, що виникли під час дії цього договору, які сторони не могли передбачити або запобігти.

10.2. При настанні обставин непереборної сили, зазначених у цій статті Договору Туроператор має право анулювати Турпродукт. Турист у зв'язку з такими обставинами, підтвердженими належним чином, зазнає збитків самостійно. Якщо обставини непереборної сили мали місце в період туристичної поїздки, Туроператор не несе відповідальності за понесений Туристом матеріальну та/або моральну шкоду і збитки.

10.3. Відмова видачі в'їзної візи консульством іноземної держави (прострочення видачі візи) або неможливість виконання Договору через обставини, що не залежать від Туроператора, не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними).11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони домовилися вирішувати в претензійному порядку, а у випадку недосягнення згоди, спір передається на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.

11.2. Претензії щодо якості Турпродукту пред'являються Туристом Туроператору у письмовій формі (зазначеної в Додатку) протягом 15 днів від дати закінчення Турпродукту і підлягають розгляду протягом 30 днів з дня отримання претензії. Невиконання даної умови може служити підставою для повної або часткової відмови Туроператора від задоволення претензій Туриста.

11.3. У претензії зазначаються: П.І.Б. Туриста, номер Договору та дата його укладення, найменування Туроператора, інформація про обставини (факти), що свідчать про невиконання або неналежне виконання Туроператором зобов'язань за Договором про реалізацію Турпродукту, включаючи письмові підтвердження претензії з підписами менеджерів, гідів та / або інших відповідальних осіб, що свідчать про наявність в Турпродукті істотних недоліків, включаючи суттєві порушення вимог до якості Турпродукту.

11.4. До претензії повинен додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала йому послуги, та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні перебування.

11.5. Відсутність претензії, поданої Туристом у зазначені строки, свідчить про належне виконання Туроператором зобов’язань за цим Договором.

12. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТУРИСТІВ


Фактом укладання цього Договору Турист підтверджує свою згоду на обробку (збирання, зберігання, обмін, коригування, оновлення, зміну, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, блокування та знищення) і використання своїх персональних даних, зазначених у цьому Договорі та отриманих на підставі запиту Туроператора в рамках виконання цього Договору, будь-якими способами і діями, у відповідності до законодавства України, з метою просування та реалізації туристичних та інших послуг Туроператора, його афілійованих осіб і третіх осіб, які представляють потенційний інтерес для Туроператора, через здійснення контактів з Туроператором за допомогою будь-яких електронних та поштових засобів зв'язку, ідентифікація яких наведена в цьому договорі; Туроператор вправі передавати інформацію про Туриста іншим компаніям, що входять до групи компаній Туроператора, постачальникам товарів і послуг, в тому числі Морському перевізнику, а також агентам з дотриманням вимог конфіденційності, включаючи третіх осіб, що надають послуги, забезпечуючи виконання будь-яких зобов'язань Туроператора перед Туристом, в тому числі надають послуги з технічного і програмного забезпечення, забезпечення безпеки діяльності Туроператора і афілійованої з ним групи осіб.

Включення персональних даних Туриста до бази персональних даних Туроператора відбувається в момент укладання цього Договору. Турист засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права відповідно до Закону України “Про захист прав персональних даних”, про мету збору даних про Туриста та осіб, яким передаються його персональні дані.

Згода Туриста дається на термін, що не перевищує три роки з моменту останнього звернення до Туроператору за наданням послуг, з можливістю припинення цієї згоди в будь-який час за окремим письмовим повідомленням Туриста.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

13.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

13.3. Укладаючи цей Договір Сторони підтверджують свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами, викладеними в ньому і Додатках до нього.

14. РЕКВІЗИТИ ТУРОПЕРАТОРА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Компаній Інфлот Круїз Енд Феррі Україна»

Україна, 01001, м.Київ, вулиця Еспланадна 20, оф.1003 А.

Тел.: 044-364-03-07

Є платником единого податку 3групи,

за ставкою 5 %, ЄДРПОУ 38391755

UA913052990000026006016214337
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м.Дніпро
МФО 305299


Ліцензія на туроператорську діяльність АЕ № 1855730 від 13.03.2013

Вход

Консультация

Спасибо за Ваш отзыв, скоро он появится на сайте

inflot-logo